Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Π.Α. Πάρου

19 Σεπτεμβρίου, 2020 7631

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 255-257 και 268 του Ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΦΕΚ Β’ 1492/2007, σας προσκαλούμε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π., που θα γίνει την 21η Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00΄ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάρου για τη συζήτηση και λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης της υπ. αρ. 2899/31-08-2020 προκήρυξης της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. για την πρόσληψη καλλιτεχνικού εκπαιδευτικού προσωπικού.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση για Ανακοίνωση – Γνωστοποίηση κάλυψης των κενών θέσεων νηπίων στον Παιδικό Σταθμό Αρχιλόχου «Τα Δελφινάκια» και στον Βρεφονηπιακό Σταθμό Παροικίας «Τα Μελισσάκια».

ΘΕΜΑ 3ο: Αξιολόγηση προσφορών για έκδοση ψηφιακής υπογραφής βάση αιτήματος της ΕΕΤΑΑ.

ΘΕΜΑ 4ο: Αίτημα Σπιτιού Λογοτεχνίας για αντικατάσταση ηλιακών συλλεκτών και κλινοσκεπασμάτων.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου καταστροφής παγίων

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση ή μη προμήθειας υφασμάτινων μασκών για την ομαλή λειτουργία των εκπαιδευτικών δομών της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση ή μη προβολής των εκπαιδευτικών δομών της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Δημήτριος Αντιπαριώτης