Πάρος - Πολιτική

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ   Πάρος, 24 Νοεμβρίου 2016 Αριθ. Πρωτ: 16033   ΠΡΟΣ: Πρωθυπουργό της Ελλάδας κ. Αλέξη Τσίπρα ΚΟΙΝ: 1.Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ.…
Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου σε  τακτική συνεδρίαση. Παρ.6 άρθρο 75 Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». Καλείσθε την 5η Δεκεμβρίου του  2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00…