Δήμος Πάρου: 17 θέματα στη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Κύριο

10 Ιουνίου, 2022 1078

Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου σε τακτική συνεδρίαση.

Βάσει του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018( ΦΕΚ Τεύχος Α’ 133/19.07.2018) για τη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (πρόγραμμα Κλεισθένης Ι)

Καλείσθε την 16η Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 π.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο Έγκριση 1ης υποχρεωτικής Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Π.Α. του Δήμου Πάρου.

Θέμα 2ο Έγκριση του αναμορφωμένου πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων οικονομικού έτους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Π.Α. του Δήμου Πάρου.

Θέμα 3ο Λήψη απόφασης για αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Γεωργίου Ψαρρά του Μιχαήλ και Ιωάννη Ραγκούση του Χαραλάμπους κατά Δήμου Πάρου.

Θέμα 4ο Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών μισθωμάτων λόγω λήξης σύμβασης.

Θέμα 5ο Λήψη απόφασης επί αιτημάτων για επιχορήγηση πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων/σωματείων.

Θέμα 6ο Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πάρου στη διοργάνωση του 5ου Φεστιβάλ Πάρου.

Θέμα 7ο Αποδοχή επιχορήγησης από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου για την κάλυψη αθλητικής διοργάνωσης με τίτλο «Karagoutis training camp»

Θέμα 8ο Αποδοχή χρηματοδότησης επιχορήγησης του Δήμου Πάρου από το Πράσινο Ταμείο για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Πάρου και αναμόρφωση προϋπολογισμού.

Θέμα 9ο Έγκριση πρακτικού της δημόσιας πλειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας για εκμίσθωση ακινήτου (παραλίες) Νήσου Πάρου έτους 2022.

Θέμα 10ο Έγκριση 3ου τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση Λυκείου Παροικιάς.

Θέμα 11ο Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Επισκευή και συντήρηση κτηρίου Σφαγείου».

Θέμα 12ο Έγκριση πρακτικών Νο Ι και Νο ΙΙ του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τη συντήρηση και επισκευή κοινόχρηστων χώρων», (α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 160524).

Θέμα 13ο Έγκριση του με αρ. πρωτ. 7959/08-06-2022 πρακτικού Νο ΙΙΙ (Έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση και κλαδονομή πάρκων-καθαρισμό δασών-αλσυλλίων και αυτοφυούς βλάστησης(αγριόχορτα) δημοτικού οδικού δικτύου και μονοπατιών Δήμου Πάρου για τα έτη 2022-2023» - Ομάδα Β΄: «Παροχή υπηρεσιών για τον καθαρισμό δασών-αλσυλλίων ετών2022 – 2023», (α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 157045).

Θέμα 14ο Έγκριση του με αρ. πρωτ. 7960/08-06-2022 πρακτικού Νο ΙΙΙ (Έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση και κλαδονομή πάρκων-καθαρισμό δασών-αλσυλλίων και αυτοφυούς βλάστησης(αγριόχορτα) δημοτικού οδικού δικτύου και μονοπατιών Δήμου Πάρου για τα έτη 2022-2023» - Ομάδα Γ΄: «Παροχή υπηρεσιών για τον καθαρισμό και αποψίλωση της αυτοφυούς βλάστησης(αγριόχορτα) δημοτικού οδικού δικτύου και μονοπατιών ετών 2022-2023», (α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 157046).

Θέμα 15ο Τροποποίηση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών συγκοινωνιακού έργου – δημοτική αστική συγκοινωνία στη Κοινότητα Πάρου»

Θέμα 16ο Τροποποίηση της υπ’αρ. 199/2021(ΑΔΑ:6Τ3ΕΩΞΓ-ΒΑΞ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τον προϋπολογισμό της πράξης και τον Δικαιούχο.

Θέμα 17ο Λήψη απόφασης για την ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού και σύναψη δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4674/2020(ΦΕΚ Α΄53/11-03-2020) , για την «Παροχή υπηρεσιών για τη μίσθωση απορριμματοκιβωτίων με συμπίεση για τις ανάγκες του δήμου Πάρου»

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μάρκος Ι. Κωβαίος