Δήμος Πάρου: 23 θέματα στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Κύριο

31 Μαϊος, 2022 431

Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου σε τακτική συνεδρίαση.

Βάσει του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018( ΦΕΚ Τεύχος Α’ 133/19.07.2018) για τη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (πρόγραμμα Κλεισθένης Ι)

Καλείσθε την 3η Ιουνίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 8:30 π.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο Πρώτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 Δήμου Πάρου.

 Θέμα 2ο Συζήτηση και λήψη απόφασης επί των προτάσεων της Επιτροπής Τουρισμού και Ανάπτυξης.

 Θέμα 3ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή της τιμής πώλησης της δεύτερης έκδοσης του αρχαιολογικού οδηγού του Δήμου Πάρου με τίτλο: « Πάρος, Αντίπαρος, Δεσποτικό από την Προϊστορία στα Νεώτερα χρόνια»

 Θέμα 4ο Έγκριση σύναψης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών συγκοινωνιακού έργου – δημοτική αστική συγκοινωνία στη Κοινότητα Πάρου» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών.

 Θέμα 5ο Αποδοχή χρηματοδότησης επιχορήγησης του Δήμου Πάρου από το Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 -2020) για την πράξη «Βιώσιμη Μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων στο Δήμο Πάρου» και αναμόρφωση προϋπολογισμού για συμπερίληψη των απαραίτητων υποέργων για την υλοποίηση της πράξης.

 Θέμα 6ο Τροποποίηση της σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια γάλακτος προσωπικού».

 Θέμα 7ο Παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης της παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων οχημάτων Δήμου Πάρου».

 Θέμα 8ο Έγκριση του με αρ. πρωτ. 5316/20-04-2022 πρακτικού Νο ΙΙΙ (Έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για την καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων οικισμών – ασπρίσματα πλακόστρωτων παραδοσιακών οικισμών – μίσθωση και συντήρηση χημικών τουαλετών και τον καθαρισμό δημοτικών τουαλετών Δήμου Πάρου για τα έτη 2022 - 2023» - Ομάδα Α΄: Παροχή υπηρεσιών για την καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων οικισμών Δήμου Πάρου ετών 2022-2023, (α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 154011).

 Θέμα 9ο Έγκριση του με αρ. πρωτ. 5399/26-04-2022 πρακτικού Νο ΙΙΙ (Έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για την καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων οικισμών – ασπρίσματα πλακόστρωτων παραδοσιακών οικισμών – μίσθωση και συντήρηση χημικών τουαλετών και τον καθαρισμό δημοτικών τουαλετών Δήμου Πάρου για τα έτη 2022 - 2023» - Ομάδα Β΄: Παροχή υπηρεσιών για το άσπρισμα πλακόστρωτων παραδοσιακών οικισμών Δήμου Πάρου ετών 2022-2023, (α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 154013).

Θέμα 10ο Έγκριση του με αρ. πρωτ. 5385/26-04-2022 πρακτικού Νο ΙΙΙ (Έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για την καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων οικισμών – ασπρίσματα πλακόστρωτων παραδοσιακών οικισμών – μίσθωση και συντήρηση χημικών τουαλετών και τον καθαρισμό δημοτικών τουαλετών Δήμου Πάρου για τα έτη 2022 - 2023» - Ομάδα Γ΄: Παροχή υπηρεσιών για την μίσθωση, συντήρηση και καθαρισμό κινητών χημικών τουαλετών Δήμου Πάρου ετών 2022-2023, (α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 154015).

Θέμα 11ο Έγκριση του με αρ. πρωτ. 5386/26-04-2022 πρακτικού Νο ΙΙΙ (Έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων οικισμών – ασπρίσματα πλακόστρωτων παραδοσιακών οικισμών – μίσθωση και συντήρηση χημικών τουαλετών και τον καθαρισμό δημοτικών τουαλετών Δήμου Πάρου για τα έτη 2022 - 2023» - Ομάδα Δ΄: «Παροχή υπηρεσιών για τον καθαρισμό δημοτικών τουαλετών Δήμου Πάρου ετών 2022-2023», (α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 154016).

Θέμα 12ο Έγκριση του με αρ. πρωτ. 5656/03-05-2022 πρακτικού Νο ΙΙΙ (Έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για την αποκομιδή απορριμμάτων από τους οικισμούς Παροικίας και Νάουσας – Παραλιών - φόρτωση και μεταφορά μαζών, κλαδιών και ογκωδών αντικειμένων Δήμου Πάρου για τα έτη 2022-2023», Ομάδα Α΄: «Παροχή υπηρεσιών για την αποκομιδή των απορριμμάτων από τον οικισμό Παροικιάς της Κοινότητας Πάρου και από τον οικισμό της Νάουσας της Κοινότητας Νάουσας του Δήμου Πάρου», (α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 155609).

Θέμα 13ο Έγκριση του με αρ. πρωτ. 5707/04-05-2022 πρακτικού Νο ΙΙΙ (Έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για την αποκομιδή απορριμμάτων από τους οικισμούς Παροικίας και Νάουσας – Παραλιών - φόρτωση και μεταφορά μπαζών, κλαδιών και ογκωδών αντικειμένων Δήμου Πάρου για τα έτη 2022-2023», Ομάδα Β΄: «Παροχή υπηρεσιών για την αποκομιδή των απορριμμάτων από τις παραλίες του Δήμου Πάρου», (α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 155610).

Θέμα 14ο Έγκριση του με αρ. πρωτ. 6358/16-05-2022 πρακτικού Νο ΙΙΙ (Έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για την αποκομιδή απορριμμάτων από τους οικισμούς Παροικίας και Νάουσας – Παραλιών - φόρτωση και μεταφορά μπαζών, κλαδιών και ογκωδών αντικειμένων Δήμου Πάρου για τα έτη 2022-2023», Ομάδα Γ΄: «Παροχή», υπηρεσιών για τη φόρτωση και μεταφορά μπαζών, κλαδιών και ογκωδών αντικειμένων Δήμου Πάρου»(α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 155611).

Θέμα 15ο Έγκριση του με αρ. πρωτ. 5645/03-05-2022 πρακτικού Νο ΙΙΙ (Έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων του Δήμου Πάρου», (α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 155607).

Θέμα 16ο Έγκριση 2ης Τροποποίησης της με αρ. πρωτ. 108310/1931/18-12-2020 (ΑΔΑ: ΨΘΟΗ7ΛΞ-ΣΝΔ) Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Πάρου για την υλοποίηση της πράξης: «Προμήθεια Εξοπλισμού Δημοτικού Σφαγείου Πάρου».

 Θέμα 17ο Αποδοχή χρηματοδότησης της δράσης «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών έργων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. του Δήμου Πάρου», από το πράσινο ταμείο και αναμόρφωση του προϋπολογισμού για την υλοποίηση της δράσης.

 Θέμα 18ο Έγκριση δωρεάς του κ. Φαραζουλή Γεωργίου

 Θέμα 19ο Έγκριση πρακτικών Νο Ι και Νο ΙΙ του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για την προσωρινή αποθήκευση και διαχείριση ανακυκλώσιμων υλικών-στρωμάτων-αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων- κλαδιών και φυτικών υπολειμμάτων για τα έτη 2022-2023» - Τμήμα 1 (Ομάδα Α΄): Παροχή υπηρεσιών για την προσωρινή αποθήκευση, διαχείριση και μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών , του Δήμου Πάρου ετών 2022-2023, (α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 160447).

 Θέμα 20ο Έγκριση πρακτικών Νο Ι και Νο ΙΙ του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για την προσωρινή αποθήκευση και διαχείριση ανακυκλώσιμων υλικών-στρωμάτων-αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων- κλαδιών και φυτικών υπολειμμάτων για τα έτη 2022-2023» - Τμήμα 2 (Ομάδα Β΄): Παροχή υπηρεσιών για την προσωρινή αποθήκευση και διαχείριση στρωμάτων του Δήμου Πάρου ετών 2022-2023,(α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 160448).

 Θέμα 21ο Έγκριση πρακτικού Νο Ι του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για την προσωρινή αποθήκευση και διαχείριση ανακυκλώσιμων υλικών-στρωμάτων-αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων- κλαδιών και φυτικών υπολειμμάτων για τα έτη 2022-2023 - Τμήμα 3 (Ομάδα Γ΄): Παροχή υπηρεσιών για την διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) του Δήμου Πάρου ετών 2022-2023 (α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 160451).

 Θέμα 22ο Έγκριση πρακτικού Νο Ι του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για την προσωρινή αποθήκευση και διαχείριση ανακυκλώσιμων υλικών-στρωμάτων-αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων- κλαδιών και φυτικών υπολειμμάτων για τα έτη 2022-2023» - Τμήμα 4 (Ομάδα Δ΄): Παροχή υπηρεσιών για την προσωρινή αποθήκευση και διαχείριση κλαδιών και φυτικών υπολειμμάτων του Δήμου Πάρου ετών 2022-2023, (α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 160452).

Θέμα 23ο Έγκριση του με αρ. πρωτ. 7079/26-05-2022 πρακτικού Νο ΙΙΙ (Έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια αδρανούς υλικού 3 Άλφα προδιαλογής (0/31,5)», (α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 157821).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μάρκος Ι. Κωβαίος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Τακτικά Μέλη

1. Σαρρή Παπακυρίλλου Θεοδώρα

2. Ρούσσος Βατίστας

3. Καραχάλιος Σταύρος

4. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος

5. Ροκονίδας Κωνσταντίνος

6. Πατέλης Άγγελος