ΔΕΥΑΠ: 11 θέματα στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 6 Μαΐου Κύριο

29 Απριλίου, 2022 1059

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80 «Περί λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου, απαρτία και λήψη αποφάσεων Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης» όπως αυτός τροποποιήθηκε από τους Ν. 2307/95, 2503/97, 2647/98, 3463/2006 και 4604/2019, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Παρασκευή 06 Μαΐου 2022 και ώρα 10:00 στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού Παροικίας, αλλά για τα μέλη του ΔΣ που δε θα μπορέσουν να έρθουν θα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής με τηλεδιάσκεψη, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Αίτηση τροποποίησης Τεχνικού Δελτίου του έργου: «Σύνδεση δικτύου ύδρευσης Αγ. Υπακοής με το δίκτυο αφαλάτωσης και ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης υδατικού ισοζυγίου και ελέγχου ποιότητας σε ζώνες του υφιστάμενου δικτύου μεταφοράς και διανομής του πόσιμου νερού του Δήμου Πάρου», λόγω μερικής τροποποίησης οικονομικού αντικειμένου του 1ου υποέργου με τίτλο «Σύνδεση δικτύου ύδρευσης Αγ. Υπακοής με το δίκτυο αφαλάτωσης» προς την ΕΥΔΕ του ΥΠΕΣ.

Θέμα 2ο: Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση του ΒΙΟΚΑ Παροικίας Πάρου με σκοπό την τριτοβάθμια επεξεργασία λυμάτων».

Θέμα 3ο: Αίτηση τροποποίησης Τεχνικού Δελτίου του έργου: «Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση του ΒΙΟΚΑ Παροικίας Πάρου με σκοπό την τριτοβάθμια επεξεργασία λυμάτων», λόγω μερικής τροποποίησης του οικονομικού αντικειμένου προς την ΕΥΔΕ του ΥΠΕΣ.

Θέμα 4ο: Δεύτερη Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

Θέμα 5ο: Έγκριση οδοιπορικών μέλους ΔΣ για μετάβαση και συμμετοχή σε Συνέδριο.

Θέμα 6ο: Αποδοχή προσφοράς τροποποίησης συμβάσεων κινητής & σταθερής τηλεφωνίας.

Θέμα 7ο: Αίτηση φοιτητή για πραγματοποίηση της πρακτικής του άσκησης στη Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Θέμα 8ο: Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη επειγουσών αναγκών αποκατάστασης βλαβών οδοστρώματος με ασφαλτόμειγμα.

Θέμα 9ο: Αίτηση ενδιαφερόμενου για παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας του ανοιχτού διαγωνισμού με αντικείμενο: «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Φ/Β Σταθμού ισχύος 500kW με ενεργειακό συμψηφισμός (net metering) στο Κρωτήρι Παροικιάς».

Θέμα 10ο: Αιτήσεις καταβολής αποζημίωσης του άρθρου 8 του Ν.3198/55 σε υπάλληλούς κατόπιν οικειοθελούς αποχώρησης τους από την ΔΕΥΑΠ.

Θέμα 11ο: Έγκριση διαδικασίας αίτησης επενδυτικού δανείου για την εγκατάσταση και εφαρμογή φωτοβολταϊκών σταθμών

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

 Πούλιος Γεώργιος