Κοινότητα Πάρου: Συνεδρίαση Συμβουλίου στις 3 Μαΐου Κύριο

28 Απριλίου, 2022 702

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΟΥ

ΠΡΟΣ:

Μέλη Συμβουλίου Κοινότητας Πάρου
κ. Αυλήτη Πέτρο
κ. Ρουμπάνο Μιχαήλ
κ. Μαύρη Μένεγο
κ. Σκιαδά Δημήτριο
κ. Τσαντάνη Δαμιανό
κ. Σκλαβούνο Γεώργιο

Σας ενημερώνουμε ότι η τακτική συνεδρίαση της 28ης Απριλίου 2022 δεν πραγματοποιήθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας και ορίστηκε νέα ημερομηνία διεξαγωγής της στις 3 Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00΄, μέσω τηλεδιάσκεψης, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα που αναφέρονται στην με αρ. πρωτ. 5345/60/21-04-2022 πρόσκληση.

Θέμα 1ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων εντός καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Θέμα 2ο: Γνωμοδότηση επί της εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Παροικία.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΡΓΟΥΔΕΛΗ

Κοινοποίηση:
Δήμαρχο Πάρου
Αντιδημάρχους Πάρου
Δημοτικό Συμβούλιο
Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υπηρεσιών
Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού,
Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
ΜΜΕ