Συνεδρίαση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Πάρου στις 20/11 Κύριο

16 Νοεμβρίου, 2020 4770

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80 «Περί λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου, απαρτία και λήψη αποφάσεων Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης» όπως αυτός τροποποιήθηκε από τους Ν. 2307/95, 2503/97, 2647/98, 3463/2006 και 4604/2019, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 και ώρα 10:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Π. στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού Παροικίας, αλλά και μέσω τηλεδιάσκεψης για τα μέλη του Δ.Σ. που δε θα μπορέσουν να έρθουν, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Έγκριση πρακτικού Επιτροπής διερεύνησης τιμών για το έργο «Προμήθεια πέντε (5) νέων ηλεκτρικών οχημάτων και σταθμών φόρτισης της ΔΕΥΑ Πάρου».

Θέμα 2ο: Έγκριση μελέτης για το έργο «Προμήθεια πέντε (5) νέων ηλεκτρικών οχημάτων και σταθμών φόρτισης της ΔΕΥΑ Πάρου» και απόφαση των όρων υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση της προμήθειας στην πρόσκληση ΑΤ12 του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» με τίτλου «Δράσεις ηλεκτροκίνησης στους Δήμους».

Θέμα 3ο: Έγκριση πρακτικού Επιτροπής διερεύνησης τιμών για το έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση ευφυούς συστήματος ενεργειακής διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας των εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑ Πάρου».

Θέμα 4ο: Έγκριση πρακτικού Επιτροπής διερεύνησης τιμών για το έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού 500kW».

Θέμα 5ο: Έγκριση μελετών για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης-αποχέτευσης της ΔΕΥΑ Πάρου και αξιοποίηση ΑΠΕ» και απόφαση υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση του έργου στην πρόσκληση ΑΤ03 του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» με τίτλο «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση ΑΠΕ στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων».

Θέμα 6ο: Έγκριση πρακτικού Επιτροπής διερεύνησης τιμών για το έργο με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένων δεξαμενών ύδρευσης Μαραθίου»

Θέμα 7ο: Έγκριση μελετών για το έργο «Αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης Πάρου» και απόφαση υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση της προμήθειας στην πρόσκληση ΑΤ01 του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» με τίτλο «Υποδομές Ύδρευσης».

Θέμα 8ο: Ορισμός Επιτροπής ανοιχτού διαγωνισμού για την μελέτη με αντικείμενο «Μελέτη Αντλιοστασίων και Δικτύων συλλογής και μεταφοράς Λυμάτων για την Αποχέτευση των περιοχών Καλάμι και Κρωτήρι».

Θέμα 9ο: Ανάθεση υπηρεσιών σε Νομικό Σύμβουλο για θέματα της ΔΕΥΑΠ.

Θέμα 10ο: Ορισμός Ορκωτών Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 2020.

Θέμα 11ο: Καθιέρωση εξαιρέσεων από την πενθήμερη εργασία και καθορισμός 24ωρης λειτουργίας υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου - Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Πούλιος Γεώργιος