Συνεδρίαση Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου Κύριο

31 Οκτωβρίου, 2020 1220

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80 «Περί λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου, απαρτία και λήψη αποφάσεων Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης» όπως αυτός τροποποιήθηκε από τους Ν. 2307/95, 2503/97, 2647/98, 3463/2006 και 4604/2019, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει την ΔΕΥΤΕΡΑ 02 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 και ώρα 10:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Π. στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού Παροικίας, αλλά και μέσω τηλεδιάσκεψης για τα μέλη του Δ.Σ. που δε θα μπορέσουν να έρθουν, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Αποδοχή χρηματοδότησης μελέτης με αντικείμενο: «Μελέτη Αντλιοστασίων και Δικτύων συλλογής και μεταφοράς Λυμάτων για την Αποχέτευση των περιοχών Καλάμι και Κρωτήρι», από το ΠΔΕ 2020 με φορέα το υπουργείο Ανάπτυξης.

Θέμα 2ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού Όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την μελέτη με αντικείμενο «Μελέτη Αντλιοστασίων και Δικτύων συλλογής και μεταφοράς Λυμάτων για την Αποχέτευση των περιοχών Καλάμι και Κρωτήρι».

Θέμα 3ο: Ορισμός επιτροπής διερεύνησης τιμών για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένων δεξαμενών ύδρευσης Μαραθίου»

Θέμα 4ο: Ορισμός επιτροπής διερεύνησης τιμών για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση ευφυούς συστήματος ενεργειακής διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας των εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑ Πάρου»

Θέμα 5ο: Ορισμός επιτροπής διερεύνησης τιμών για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια πέντε (5) νέων ηλεκτρικών οχημάτων και σταθμών φόρτισης της ΔΕΥΑ Πάρου»

Θέμα 6ο: Έγκριση δεύτερου πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος».

Θέμα 7ο: Ορθή επανάληψη της με Αρ. Απόφασης 105/2020 ΔΣ ΔΕΥΑΠ

Θέμα 8ο: Θέματα - αιτήσεις πολιτών.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π.
Πούλιος Γεώργιος

 

Tags