Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πάρου Κύριο

29 Οκτωβρίου, 2020 476

Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου σε τακτική συνεδρίαση.

Βάσει του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018( ΦΕΚ Τεύχος Α’ 133/19.07.2018) για τη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (πρόγραμμα Κλεισθένης Ι)

Καλείσθε την 2η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 8:30 π.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο: Δεκάτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Πάρου.

Θέμα 2ο: Εντεκάτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Πάρου.

Θέμα 3ο: Τετάρτη αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2020 ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Π.Α.

Θέμα 4ο: Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Πάρου για το Γ’ τρίμηνο οικονομικού έτους 2020.

Θέμα 5ο: Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ανακοπής της υπ’ αρ.19/2020 Διαταγής Πληρωμής.

Θέμα 6ο: Αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου Πάρου από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Θέμα 7ο: Έγκριση σύναψης της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια αντιδραστηρίων και συλλεκτών συλλογής δείγματος για την αυτοματοποιημένη μοριακή εξέταση για την ποιοτική ανίχνευση του SARS-CoV-2 (ιού που προκαλεί το covid-19) με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, λόγω κατεπείγοντος.

Θέμα 8ο: Έγκριση 1ου πρακτικού ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Επισκευή κοινόχρηστων τουαλετών Παροικιάς».

Θέμα 9ο: Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου εκτέλεσης έργου «Πλακοστρώσεις Δήμου Πάρου».

Θέμα 10ο: Έγκριση μελέτης, καθορισμός όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου(2020)» και συγκρότηση επιτροπής για τη διεξαγωγή του ως άνω διαγωνισμού.

Θέμα 11ο: Έγκριση μελέτης, καθορισμός όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση Λυκείου Παροικιάς» και συγκρότηση επιτροπής για τη διεξαγωγή του ως άνω διαγωνισμού.

Θέμα 12ο: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης μηνός Οκτωβρίου 2020 στον Ασωνίτη Χρήστο του Σπυρίδωνος για την εργασία «Παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση και κλαδονομή δημοτικών πάρκων του Δήμου Πάρου».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μάρκος Ι. Κωβαίος