Δήλωση Φίλων της Πάρου & Αντιπάρου για τις ανεμογεννήτριες Κύριο

4 Οκτωβρίου, 2020 5290

Την 1η Ιουλίου, συζητήθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας η εγκατάσταση ανεμογεννητριών (Α/Γ) στην Πάρο. Η απόφαση αναμένεται μετά, τουλάχιστον, ένα εξάμηνο. Οι Φίλοι της Πάρου και της Αντιπάρου (ΦτΠ&Α) είναι βέβαια υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και αυτό διότι προέχει η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεων της στις οποίες τα νησιά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα.

Ωστόσο θεωρούν ότι το σχέδιο εγκατάστασης στο νησί δύο πάρκων φαραωνικών διαστάσεων, μάλιστα χωρίς καμία διαβούλευση με την κοινωνία, δεν πρέπει να γίνει αποδεκτό ως έχει.

Και αυτό διότι το θηριώδες μέγεθός τους δεν συνάδει με την κυκλαδική κλίμακα που είναι ο πυρήνας της ποιότητας ζωής και της τουριστικής οικονομίας του νησιού. Επιπλέον, οι βοηθητικοί δρόμοι που θα χρειαστεί να διανοιχτούν προκειμένου να μεταφερθούν και να συναρμολογηθούν επί τόπου οι Α/Γ θα επηρεάσουν αρνητικά την χλωρίδα και πανίδα του νησιού και τις περιοχές Νατούρα.

Οι Φίλοι της Πάρου και της Αντιπάρου επιθυμούν να συμβάλουν, μαζί με άλλους συλλόγους, αλλά και με τις τοπικές και περιφερειακές Αρχές, στη ματαίωση των σχεδίων εγκατάστασης αιολικών πάρκων τέτοιου μεγέθους στο νησί!

Ταυτόχρονα υποστηρίζουν κάθε πρωτοβουλία που στοχεύει στην εγκατάσταση ΑΠΕ μικρομεσαίου μεγέθους που θα είναι ποιο κοντά στη τυπολογία των παλαιών ανεμόμυλων που χαρακτηρίζουν τα νησιά μας με τόσο πλούσιο αιολικό δυναμικό τους.

Γι’ αυτό και προτάσσουν μία ψύχραιμη και θετική αντιμετώπιση της εγκατάστασης ΑΠΕ στο νησί που θα είναι προς το συμφέρον της τοπικής κοινωνίας, θα στοχεύει στην εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και στην ισορροπία της τοπικής παραγωγής και κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Η ενεργειακή αυτή πολιτική θα πρέπει ταυτόχρονα να κινητοποιεί ευρωπαϊκούς, εθνικούς, περιφερειακούς, δημοτικούς και φυσικά ιδιωτικούς πόρους που θα αποσκοπούν σε μία αποκεντρωμένη παραγωγή ενέργειας και με το μέγιστο δυνατόν χαμηλό περιβαντολογικό αποτύπωμα, με την βοήθεια του αέρα και του ήλιου. Επιπλέον θα πρέπει να ενθαρρυνθούν καινοτόμοι τρόποι συμμετοχικής συγχρηματοδότησης, (πολίτες και τοπική αυτοδιοίκηση, επιχειρήσεις και συνεταιρισμοί) καθώς και η έρευνα για ανάπτυξη άλλων πηγών.

Windturbines: declaration of the FoP&A

On July 1, the installation of wind turbines (WT) in Paros was discussed at the Council of State. The decision is expected after at least six months. The Friends of Paros and Antiparos are of course in favour of renewable energy sources (RES) because the fight against climate change and its effects, on which islands are particularly vulnerable, is paramount.

However, they believe that the plan to install two parks of pharaonic dimensions on the island, actually without any consultation with society, should not be accepted as it is.

This is because their gigantic size is not in line with the Cycladic scale which is the core of the quality of life and the tourist economy of the island. In addition, the auxiliary roads that will need to be opened to transport and assemble the WT will negatively affect the flora and fauna of the island and the Natura areas.

The Friends of Paros and Antiparos wish to contribute, together with other associations, but also with the local and regional authorities, to the cancellation of the plans for the installation of wind farms of this size on the island! At the same time, they support any initiative aimed at the installation of small and medium-sized RES that will be as close as possible to the typology of the old windmills that characterize our islands with such a rich wind potential.

That is why they propose a positive approach to the installation of RES on the island, which will be in the interest of the local community, will aim at energy savings, as well as a balanced local production and consumption of electricity. At the same time, this energy policy should mobilize European, national, regional, municipal, and of course private resources for a decentralized energy production, with the lowest possible environmental footprint, with the help of air and sun. In addition, innovative ways of participatory co-financing (citizens and local government, businesses, and cooperatives) should be encouraged, as well as research into the development of other sources.