ParosIn.gr

ParosIn.gr

Αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο (Διαύγεια: ΑΔΑ 6ΚΔΚ465ΧΘΟ-ΖΔΕ) η πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προσφορά τουριστικών καταλυμάτων (κύριων και επικουρικών) προς μίσθωση, για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων κρουσμάτων Covid – 19.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, το Υπουργείο Τουρισμού πρόκειται να μισθώσει κύρια ή βοηθητικά τουριστικά καταλύματα για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού Covid-19 κατά τη διάρκεια της τρέχουσας τουριστικής περιόδου. Προκειμένου να διερευνηθεί η διαθεσιμότητα των τουριστικών καταλυμάτων, όπως αναφέρεται στην πρόσκληση, θα πρέπει οι ασκούντες την εκμετάλλευσή των καταλυμάτων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που ενδιαφέρονται να υποβάλουν σχετική αίτηση στην οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού.

Προϋποθέσεις

Κατά προτεραιότητα προκρίνονται τα τουριστικά καταλύματα (ξενοδοχεία και ΕΕΔΔ) που διαθέτουν κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόριο ή κυλικείο για την παροχή πρόχειρου γεύματος). Τα εν λόγω καταλύματα θα πρέπει να λειτουργούν πληρώντας όλες τις νόμιμες προς τούτο προϋποθέσεις, σύμφωνα με την κείμενη τουριστική και υγειονομική νομοθεσία (ΕΣΛ ή γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας, άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κ.υ.ε. ή γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας αυτών). Διευκρινίζεται ότι η νομιμότητα λειτουργίας τους (π.χ. Ειδικό Σήμα Λειτουργίας σε ισχύ, γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα notifybusiness.gov.gr), θα πρέπει να εξασφαλίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της διάθεσής τους για τους σκοπούς διαχείρισης ενδεχόμενων κρουσμάτων του ιού COVID-19.

Τα τουριστικά καταλύματα που θα επιλεγούν δεσμεύονται αποκλειστικά για τη φιλοξενία κρουσμάτων του ιού COVID-19 και ατόμων που φροντίζουν ή συνοδεύουν τα άτομα αυτά. Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (κ.υ.ε.) που λειτουργούν εντός αυτών των τουριστικών καταλυμάτων θα εξυπηρετούν αποκλειστικά και μόνο τους διαμένοντες στο κατάλυμα, ενώ θα πρέπει να τηρούνται από το προσωπικό όλα τα μέτρα προστασίας και ασφάλειας τόσο κατά την παρασκευή φαγητού όσο και κατά τη διανομή του σε δίσκους που θα τοποθετούνται έξω από την πόρτα κάθε δωματίου. Επισημαίνεται ότι τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια/κυλικεία/σνακ μπαρ) θα λειτουργούν μόνο ως παρασκευαστήρια γευμάτων.

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται ρητά η λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών εντός των επιλεγέντων τουριστικών καταλυμάτων. Σε περίπτωση που η επιχείρηση διαθέτει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής, η εκδούσα αρχή (οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού) θα προβαίνει στην αναστολή ισχύος της καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης.

Γεωγραφικά κριτήρια: Σε όλη την επικράτεια

Σε περίπτωση αυξημένης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από επιχειρηματίες η επιλογή των τουριστικών καταλυμάτων θα γίνει με βάση τη χρονική προτεραιότητα της αίτησης, τη δυναμικότητα των καταλυμάτων, τις ανάγκες κάθε περιοχής, τη βέλτιστη αντιμετώπιση των πιθανών κρουσμάτων κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου και με γνώμονα τα κριτήρια των αρμόδιων υγειονομικών επιτροπών του Υπουργείου Υγείας και του Ε.Ο.Δ.Υ.. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί σε Περιφέρειες που εμφανίζουν συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες, όπως αυξημένη τουριστική κίνηση.

Κόστος Αποζημίωσης

Το κόστος αποζημίωσης για τα καταλύματα που μισθώνονται για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 αναλαμβάνει το Υπουργείο Τουρισμού και υπολογίζεται ανά δωμάτιο διαμορφούμενο σε 30 ευρώ/ημέρα όταν γίνεται χρήση των δωματίων, συμπεριλαμβανομένου του κόστους σίτισης και 10 ευρώ/ημέρα όταν τα δωμάτια είναι κενά.

Η προθεσμία υποβολής αίτησης για την εκδήλωση ενδιαφέροντος είναι μέχρι αύριο 18/6/2020.

Προκειμένου οι δικαιούχοι να λάβουν την εν λόγω αποζημίωση θα πρέπει να αποστείλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός 5 εργασίμων ημερών από τη λήξη της περιόδου αναφοράς (από έναρξη της σύμβασης έως 31 Αυγούστου 2020 και από 1ης Σεπτεμβρίου 2020 έως τη λήξη της σύμβασης) στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού.

Οι μισθώσεις δεν δύναται να έχουν διάρκεια πέραν της 31ης Οκτωβρίου 2020.

Αναστολή συμβάσεων εργασίας

Στην πρόσκληση, συμπεριελήφθη και διάταξη για τη δυνατότητα οι τουριστικές επιχειρήσεις εποχικής λειτουργίας να θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους.

Ειδικότερα, όπως διευκρινίζεται, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην αριθμ. οικ. 23102/477 /13.06.2020 απόφαση (ΦΕΚ/Β/2268), τα κύρια και μη κύρια ξενοδοχειακά και τουριστικά καταλύματα εποχικής λειτουργίας, δύνανται να θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησής τους, κατά το χρονικό διάστημα από 1/6/2020 έως και 30/9/2020 και ειδικότερα τις χρονικές περιόδους που δεν υπάρχουν καθόλου διαμένοντες σε αυτά.

Κατάσταση τουριστικών καταλυμάτων

Τα κτίρια των τουριστικών καταλυμάτων πρέπει να είναι απολύτως έτοιμα προς χρήση με μέριμνα και δαπάνη του φορέα εκμετάλλευσης.

Χαρακτηριστικά τουριστικών καταλυμάτων που θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση του κινδύνου της μετάδοσης του COVID-19:

1. Βρίσκονται σε τοποθεσία κατάλληλη, που να επιτρέπει πρόσβαση σε υπηρεσίες (π.χ. ασθενοφόρο).

2. Τηρούν τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές που ορίζει η τουριστική νομοθεσία ανά κατηγορία καταλύματος και κατάταξης σε κλειδιά (ή άνευ κλειδιών) ή αστέρια.

3. Η εύκολη πρόσβαση των ατόμων με κινητικά προβλήματα είναι επιθυμητή.

Απαιτήσεις για τον χώρο της καραντίνας

•1 Τα δωμάτια φιλοξενίας των ατόμων σε καραντίνα πρέπει να έχουν φυσικό επαρκή αερισμό. Εάν δεν είναι εφικτός ο φυσικός αερισμός, θα πρέπει ο τεχνητός αερισμός να παρέχει 100% φρέσκο αέρα χωρίς ανακύκλωση.

•2 Κάθε άτομο θα πρέπει να διαμένει σε ξεχωριστό δωμάτιο με εσωτερική ατομική τουαλέτα εξοπλισμένη με υγρό σαπούνι και νερό.

•3 Εάν δεν είναι δυνατόν τα άτομα της ίδιας οικογένειας να τεθούν σε καραντίνα σε ξεχωριστά δωμάτια, τότε θα πρέπει να υπάρχει μεταξύ των κρεβατιών απόσταση 1 μέτρου. Τα άτομα σε καραντίνα θα πρέπει να διατηρούν τουλάχιστον 1 μέτρου απόσταση μεταξύ τους κάθε στιγμή.

Αρχείο μελών προσωπικού και όλων των ατόμων σε καραντίνα

Για τους σκοπούς δράσεων προστασίας της δημόσιας υγείας, η διεύθυνση του τουριστικού καταλύματος οφείλει να τηρεί αρχείο των μελών προσωπικού και όλων των ατόμων που διέμειναν στο τουριστικό κατάλυμα - όνομα, εθνικότητα, ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης, στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail) -, ώστε να καθίσταται δυνατή η επικοινωνία με τις στενές επαφές τυχόν κρούσματος COVID-19, που ενδέχεται να ταυτοποιηθεί εκ των υστέρων.

Τήρηση πρωτοκόλλων υγειονομικού περιεχομένου

Όλα τα τουριστικά καταλύματα που θα επιλεγούν οφείλουν να τηρούν τα προβλεπόμενα «Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου» και να έχουν προμηθευτεί προς τούτο το προβλεπόμενο Σήμα Πιστοποίησης “Health First”.

 

πηγή : Κοινή Γνώμη

Ο Δήμος Πάρου οργανώνει ομιλία το Σάββατο 27 Ιουνίου, στις 19:00, στην αίθουσα του ΕΠΑΛ, με θέμα «Τρόπος μετάδοσης και λήψη μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19».

Κεντρική ομιλήτρια θα είναι η κα Αρχοντούλα Φράγκου, Παθολόγος –Λοιμωξιολόγος, Διευθύντρια του Παθολογικού Τμήματος Γ.Ν.Α. “Η Ελπίς”. Στη συζήτηση επίσης, θα συμμετέχουν οι κ.κ. Πηνελόπη Γρηγοροπούλου, Παθολόγος - Επιμελήτρια Α' – Εκπρόσωπος Συνδέσμου Ιατρών με την Επιτροπή Ελέγχου Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και η κα Ειρήνη- Μαργαρίτα Τουμπέκη, Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιμώξεων.

Σκοπός της ομιλίας η οποία θα είναι ανοικτή στο κοινό, είναι η ενημέρωση για τον τρόπο που μεταδίδεται ο Κορωνοϊός, η ορθή χρήση των μέτρων ατομικής υγιεινής, οι πρακτικές καθαρισμών και απολυμάνσεων των χώρων εργασίας με βάση την επικινδυνότητα και την πιθανότητα μετάδοσης της ασθένειας.

Προκειμένου να είναι στοχευμένη η παρουσίαση και να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις των συμμετεχόντων, θα προβούμε σε πρότερη καταγραφή και ομαδοποίησή τους. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να μας αποστείλει τις απορίες του, συμπληρώνοντας την επισυναπτόμενη φόρμα, στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , έως την Παρασκευή 19/06/2020.

Στην αίθουσα θα τηρηθούν όλες οι αποστάσεις ασφαλείας και αερισμού του χώρου

Φόρμα ερωτήσεων για την ομιλία με θέμα «Τρόπος μετάδοσης και λήψη μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19»

Στοιχεία επικοινωνίας
Ονοματεπώνυμο: _____________________________________________
Τηλ: _____________________________ Email:___________________________
Επαγγελματική Ιδιότητα: _____________________________________________
Ερώτημα:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________

Παρακαλούμε η φόρμα να αποσταλεί στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. μέχρι την Παρασκευή 19/06/2020.

Ενημέρωση από τον ΟΑΕΔ για την έκτακτη μηνιαία αποζημίωση εποχικά εργαζομένων του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης.

Σε συνέχεια της δημοσίευσης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 23102/477 στο ΦΕΚ 2268/Β/13-6-202 και προς ενημέρωση των δικαιούχων της έκτακτης μηνιαίας αποζημίωσης εποχικά εργαζομένων του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, ο Οργανισμός διευκρινίζει τα εξής:

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι της έκτακτης μηνιαίας αποζημίωσης

Δικαιούχοι είναι οι εποχικά εργαζόμενοι του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου που δεν έχουν δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης και οι οποίοι κατά το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο 2019 έως και τον Φεβρουάριο 2020 έλαβαν τακτική επιδότηση ανεργίας για 3 μήνες και 5 ημέρες.

Επίσης δικαιούχοι είναι και όσοι απολύθηκαν από επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πτώχευση της Thomas Cook και οι οποίοι κατά το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο 2019 έως και τον Φεβρουάριο 2020 έλαβαν τακτική επιδότηση ανεργίας.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να παραμείνουν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ κατά το χρονικό διάστημα από τον Ιούνιο έως και τον Αύγουστο 2020.

Ποιο είναι το ύψος και η διάρκεια της έκτακτης μηνιαίας αποζημίωσης

Η έκτακτη μηνιαία αποζημίωση ανέρχεται στο ύψος του τελευταίου μηνιαίου επιδόματος ανεργίας που έλαβαν οι δικαιούχοι και θα καταβληθεί κατά ανώτατο όριο για διάστημα 3 μηνών και συγκεκριμένα για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο 2020.

Πώς θα καταβληθεί η έκτακτη μηνιαία αποζημίωση

Οι δικαιούχοι θα εισέλθουν σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΑΕΔ που θα ανακοινωθεί εντός των επόμενων ημερών για να επικαιροποιήσουν τα καταχωρισμένα στο μητρώο ανέργων του Οργανισμού ατομικά τους στοιχεία και τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού τους (IBAN). Επίσης, θα πρέπει να δηλώσουν με προτυποποιημένη υπεύθυνη δήλωση ότι παραμένουν άνεργοι και ότι από την σύμβασή τους δεν υπάρχει υποχρέωση επαναπρόσληψης κατά τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και ότι σε περίπτωση ανάληψης εργασίας θα ενημερώσουν άμεσα τον Οργανισμό.

Πότε θα καταβληθεί η έκτακτη μηνιαία αποζημίωση

Η καταβολή της έκτακτης μηνιαίας αποζημίωσης θα πραγματοποιείται εντός του πρώτου δεκαήμερου μετά από κάθε πλήρη συνεχόμενο μήνα εγγεγραμμένης ανεργίας. Για παράδειγμα, η έκτακτη μηνιαία αποζημίωση για τον Ιούνιο θα καταβληθεί εντός του πρώτου δεκαημέρου του Ιουλίου.

Υπενθυμίζεται ότι η έκτακτη μηνιαία αποζημίωση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και δεν προσμετράται στο συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, οικογενειακό εισόδημα.

Στο αμέσως επόμενο διάστημα ο Οργανισμός θα ανακοινώσει την ημερομηνία λειτουργίας της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας καθώς και αναλυτικές οδηγίες για τις προϋποθέσεις, τους όρους και την διαδικασία καταβολής της έκτακτης μηνιαίας αποζημίωσης στους δικαιούχους.

Τέλος, επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος προσέλευσης στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ, τόσο πριν όσο και κατά την διάρκεια της καταβολής της έκτακτης μηνιαίας αποζημίωσης.

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 και ώρα 10:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Π., στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού Παροικιάς αλλά για τα μέλη του ΔΣ που δεν θα μπορέσουν να έρθουν θα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής με Τηλεδιάσκεψη. Θα πραγματοποιηθεί συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα1 ο : Έγκριση 1 ου πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή Υπηρεσιών με τίτλο: «Εκτέλεση χωματουργικών εργασιών με τη χρήση
μηχανημάτων έργου για τις ανάγκες των δικτύων της ΔΕΥΑΠ του έτους 2020».

Θέμα2 ο : Έγκριση 2 ου πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανημάτων με τίτλο: «Προμήθεια οδοντωτών τροχών με λειτουργία με φορτωτή πλάγιας ολίσθησης τύπου Bobcat».

Θέμα3 ο : Έγκριση 1 ου πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή Υπηρεσιών με τίτλο: «Συντήρηση συστήματος Τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού δικτύων Ύδρευσης-Αποχέτευσης ΔΕΥΑΠ».

Θέμα4 ο : Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για παροχή Υπηρεσιών με τίτλο: «Καθαρισμός αποχετευτικού δικτύου, αντλιοστασίων λυμάτων και Ε.Ε.Λ. ΔΕΥΑΠ»

Θέμα5 ο : Έγκριση Μελέτης για το έργο: «Σύνδεση Κεντρικού Δικτύου Αγ. Υπακοής με δίκτυο Αφαλάτωσης», προϋπολογισμού 1.265.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ), υποέργο του εγκεκριμένου από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» έργου με τίτλο: «Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης υδατικού ισοζυγίου, ελέγχου ποιότητας σε ζώνες του υφιστάμενου δικτύου μεταφοράς και διανομής του πόσιμου νερού του Δήμου Πάρου».

Θέμα6 ο : Έγκριση προδιαγραφών και διαδικασίας αγοράς ακινήτου στην περιοχή Μαράθι, Δ.Κ. Παροικιάς, Δήμου Πάρου, πλησίον κεντρικού αγωγού και
εγκαταστάσεων Ύδρευσης Παροικιάς

Θέμα7 ο : Ορισμός Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων της Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου

Θέμα8 ο : Ορισμός Επιτροπής Καταστροφής Άχρηστων Υλικών της Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου

Θέμα9 ο : Αίτηση υπαλλήλου για άδεια άνευ αποδοχών

Θέμα10 ο : Αιτήσεις πολιτών

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Πούλιος Γεώργιος

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 444/1970 «Περί αρμοδιότητας Λιμενικού Σώματος και σχέσεων προς της αρμοδιότητας των Σωμάτων Ασφαλείας» (ΦΕΚ 39Α ́).
2. Το άρθρο 141 του Ν.Δ. 187/73 περί Κ.Δ.Ν.Δ. (ΦΕΚ 261Α ́/03-10-1973) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τα άρθρα 231 και 295 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Πάρου (ΦΕΚ 912 Β ́/1979).
4. Το άρθρο 11 παρ. 2 εδ. (στ) του Ν. 3409/05 (ΦΕΚ 273Α ́/04-11-2005), όπως ισχύει.
5. Την με Ω.Π.: 121800/06-2020 Σηματική Αναφορά Υπηρεσίας μας.
6. Την με Ω.Π.:131325/06-2020 Σηματική Αναφορά Υπηρεσίας μας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την απαγόρευση διενέργειας καταδύσεων αναψυχής στη θαλάσσια περιοχή στην οποία βρίσκεται το ναυάγιο του «ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ» Ν.Π.: 8193, ήτοι στο γεωγραφικό στίγμα με φ: 37ο 04’ 45’’ Β και λ: 025ο 06’ 50,4’’ Α.

2. Την απαγόρευση κάθε είδους αλιευτικής δραστηριότητας στη θαλάσσια περιοχή στην οποία βρίσκεται το ναυάγιο του «ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ» Ν.Π.: 8193 και σε απόσταση τετρακοσίων (400) μέτρων από το θαλάσσιο στίγμα που βρίσκεται αυτό, ήτοι το γεωγραφικό στίγμα με φ: 37ο 04’ 45’’ Β και λ: 025ο 06’ 50,4’’ Α.

3. Να κοινοποιηθεί για άμεση εφαρμογή.

Ο Λιμενάρχης

Πλωτάρχης Λ.Σ. ΜΑΡΝΙΚΑΣ Κωνσταντίνος

Φρένο στις μετακινήσεις των πολιτών έθεσε ο κορωνοϊός όπως αποδεικνύεται από τα στοιχεία επισκεψιμότητας του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, όπου στις Κυκλάδες και την Πάρο τα πλοία από Πειραιά, μετέφεραν πολύ μικρότερο αριθμό επισκεπτών, συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΡΙΗΜΕΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 2020

04/06/2020-07/06/2020

 
ΕΠΙΒΑΤΕΣ : 3.840  
Ι.Χ. : 734  
Φ/Γ : 136  
Δ/Κ : 172  
ΚΑΤΑΠΛΟΙ : 26  

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΡΙΗΜΕΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 2019

13/06/2019-16/06/2019

 
HMEΡOMHNIA EΠΙΒΑΤΕΣ Ι.Χ. Φ/Γ Δ/Κ ΚΑΤΑΠΛΟΙ
13-06-2019 2.956 295 40 57 24
14-06-2019 5.369 585 58 144 26
15-06-2019 5.186 359 22 116 26
16-06-2019 3.071 180 25 50 28
ΣΥΝΟΛΟ 16.582 1.419 145 367 104

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΡΙΗΜΕΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 2018

Από 24/05 εώς 27/05

ΕΠΙΒΑΤΕΣ 11.438
Ι.Χ. 1.049
Φ/Γ 105
Δ/Κ 229

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΡΙΗΜΕΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 2017

Από 01/06 εώς 4/06

ΕΠΙΒΑΤΕΣ 10.995
Ι.Χ. 1.126
Φ/Γ 127
Δ/Κ 267

              

 

                                                           ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΡΙΗΜΕΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 2016

ΕΠΙΒΑΤΕΣ 11.849
Ι.Χ. 1.201
Φ/Γ 148
Δ/Κ 306

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΡΙΗΜΕΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 2015

ΕΠΙΒΑΤΕΣ 5.881
Ι.Χ. 540
Φ/Γ 63
Δ/Κ 150

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΡΙΗΜΕΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 2014

ΕΠΙΒΑΤΕΣ 6.905
Ι.Χ. 605
Φ/Γ 72
Δ/Κ 221

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΡΙΗΜΕΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 2013

ΕΠΙΒΑΤΕΣ 8,370
Ι.Χ. 750
Φ/Γ 80
Δ/Κ 263

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΡΙΗΜΕΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 2012

ΕΠΙΒΑΤΕΣ 6,293
Ι.Χ. 501
Φ/Γ 56
Δ/Κ 272

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΡΙΗΜΕΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 2011

ΕΠΙΒΑΤΕΣ 7.787
Ι.Χ. 818
Φ/Γ 76
Δ/Κ 294

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΡΙΗΜΕΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 2010

ΕΠΙΒΑΤΕΣ 8.934
Ι.Χ. 803
Φ/Γ 81
Δ/Κ 266

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΡΙΗΜΕΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 2009

ΕΠΙΒΑΤΕΣ 9.343
Ι.Χ. 823
Φ/Γ 92
Δ/Κ 303

Συνελήφθη το Σάββατο (6 Ιουνίου 2020) το απόγευμα στην Πάρο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πάρου, ένας 43χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης, κατοχή αρχαίου αντικειμένου και διάπραξη κλοπής.

Εξιχνιάστηκε αφαίρεση μηχανήματος έργων, δίκυκλου οχήματος και εργαλείων

Κατασχέθηκαν -19- δενδρύλλια, θρησκευτική εικόνα αρχαιολογικής αξίας, μηχάνημα έργων, δίκυκλο και εργαλεία.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο έρευνας που πραγματοποιήθηκε παρουσία δικαστικού λειτουργού στην κατοικία και σε χώρους που χρησιμοποιούσε ο 43χρονος εντοπίστηκαν:

• Ανεπτυγμένη καλλιέργεια κάνναβης αποτελούμενη από 19 δενδρύλλια ύψους έως 80 εκατοστά, τα οποία εκριζώθηκαν

• Θρησκευτική εικόνα αρχαιολογικής αξίας η οποία εμπίπτει στις προστατευτικές διατάξεις του Ν.3028/02 «Περί Προστασίας Αρχαιοτήτων και της εν γένει Πολιτιστικής κληρονομιάς» και εκτιμάται ότι ανήκει χρονολογικά στο 1800 μ.Χ..

• Μηχάνημα έργων

• Δίκυκλο μοτοποδήλατο

• Πλήθος εργαλείων διάφορων τύπων

Όπως διακριβώθηκε από την αξιολόγηση των δεδομένων της υπόθεσης, ο 43χρονος είχε αφαιρέσει προ ήμερών τα ανευρεθέντα οχήματα – εργαλεία, η αξία των οποίων εκτιμάται 25.000 ευρώ.

Τα δενδρύλλια κατασχέθηκαν, τα κλεμμένα αντικείμενα αποδόθηκαν στο δικαιούχο, ενώ η θρησκευτική εικόνα φυλάσσεται προκειμένου να παραδοθεί σε αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην κα Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρο.

Το Σάββατο 13 Ιουνίου και ώρα 20:00 στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του ΕΠΑΛ θα πραγματοποιηθεί ομιλία με θέμα : «Κορωνοϊός - Καλλιεργώντας την ευελιξία μας εν μέσω τραυματικής κρίσης».  Πως θα αντιμετωπίσουμε την υγειονομική κρίση του Covid-19 και τις επιπτώσεις του.

Ομιλήτρια θα είναι η Ψυχοθεραπεύτρια Μαρία Αλεξάνδρου.

Απέδωσαν καρπούς οι αγώνες των κατοίκων της Τήνου, οι οποίοι κατάφεραν με τις κινητοποιήσεις τους να ακυρωθεί ο σχεδιασμός για την εγκατάσταση 15 ανεμογεννητριών στο νησί, όπως ανακοινώθηκε από τον δήμαρχο Τήνου, Γιάννη Σιώτο. Οι ανεμογεννήτριες αποτελούν ένα διφορούμενο ζήτημα το οποίο έχει προκαλέσει αναστάτωση σε πολλούς δήμους της χώρας. Μέχρι στιγμής, πέρα από τον δήμαρχο Τήνου, την αντίθεσή τους σε νέα αιολικά πάρκα έχουν εκφράσει και άλλοι δήμαρχοι, όπως ο Κύμης – Αλιβερίου Θανάσης Μπουραντάς και ο Ερέτριας Γιάννης Δημητρόπουλος.

Ελεύθερα βουνά, ελεύθερα νησιά χωρίς αιολικά ήταν το σύνθημα που φώναζαν με τη σειρά τους οι Ανδριώτες όταν έφτασε ένα φορτηγό πλοίο με εξαρτήματα στο λιμάνι του Γαυρίου. Οι δήμαρχοι αντιμετωπίζουν δίλημμα για το αν θα πρέπει να προχωρήσουν οι εγκαταστάσεις ανεμογεννητριών στα νησιά τους.

Μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν στην Τήνο κατά την επέμβαση των ΜΑΤ στην περιοχή Πράσσα, όπου είχαν συγκεντρωθεί κάτοικοι για να διαδηλώσουν εναντίον των ανεμογεννητριών, συνέντευξη στην kedenews παραχώρησε ο κ. Πέτρος Κουσουνάδης, δημοτικός σύμβουλος της Ανεξάρτητης Δημοτικής Παράταξης Κοινό Τηνίων και ένας από τους εννέα συλληφθέντες των γεγονότων της 20ής Μαΐου.

Ειδήσεις parosin.gr

Μάλιστα, ο πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων ΟΤΑ Τήνου, Δημήτρης Καλογεράκης, δήλωσε πως ο αγώνας των κατοίκων είχε σκοπό να αποτραπεί μια ανεπανόρθωτη ζημιά στο νησί, που δεν αντισταθμίζεται με κανένα οικονομικό όφελος.

Ποια είναι η θέση σας όσον αφορά το θέμα της εγκατάστασης ανεμογεννητριών στο νησί; Σε ποιες παραμέτρους εδράζεται η αντίδραση των κατοίκων, τη στιγμή που τα αιολικά πάρκα ταυτίζονται με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας;

Ας ξεκινήσουμε από το ότι οι ανεμογεννήτριες δεν αποτελούν κάποια καινούργια τεχνολογία. Υπάρχουν για πάνω από 30 χρόνια, και οι στατιστικές μελέτες έχουν δείξει ότι η συνεισφορά τους στην παγκόσμια ηλεκτροπαραγωγή είναι μηδαμινή. Αυτό οφείλεται στη στοχαστικότητα της παραγωγής τους και στην αστάθεια που προκαλούν στο δίκτυο. Ένα πρόβλημα που θα μπορούσε να ξεπεραστεί αν είχε βρεθεί μια οικονομικά αλλά και περιβαλλοντικά συμφέρουσα μέθοδος αποθήκευσης.
Από τα παραπάνω μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι ανεμογεννήτριες δεν αποτελούν αξιόπιστες ΑΠΕ. Η ταύτισή τους με τον όρο ΑΠΕ και τη λεγόμενη πράσινη ενέργεια είναι απλώς ένα ψέμα. Καμία παραγωγή ενέργειας δεν είναι πραγματικά πράσινη, ενώ υπάρχουν πολλές ακόμη μορφές ΑΠΕ, όπως τα υδροηλεκτρικά, η βιομάζα, η γεωθερμία, και φυσικά η καλύτερη ΑΠΕ είναι η εξοικονόμηση στην κατανάλωση.
Εκτός όμως από τη μηδαμινή συνεισφορά στην ηλεκτροπαραγωγή, οι ανεμογεννήτριες προκαλούν πλήθος προβλημάτων όπου εγκαθίστανται. Από την οπτική και την ακουστική όχληση, μέχρι τη διατάραξη του μικροκλίματος και τις αρνητικές συνέπειες στον υδροφόρο ορίζοντα. Από την αποψίλωση δασών μέχρι τη βιομηχανοποίηση παρθένων τόπων. Από τη διατάραξη οικοσυστημάτων μέχρι τη θανάτωση σπάνιων πουλιών. Από τη διάνοιξη τεράστιων δρόμων μέχρι τις αρνητικές συνέπειες στον τουρισμό και δη στον εναλλακτικό τουρισμό.

Στις 19 Φεβρουαρίου συστάθηκε επιτροπή, προκειμένου να υπάρχει συντονισμός αναφορικά με τις κινήσεις της τοπικής κοινωνίας ενάντια στην εγκατάσταση των ανεμογεννητριών. Ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις;

Η δημοτική επιτροπή αγώνα ενάντια στις ανεμογεννήτριες αποτελεί μια διαπαραταξιακή θεσμική προσπάθεια συνέχισης του αγώνα που κάνει ο κόσμος της Τήνου και, φυσικά, μια απόδειξη ότι όλες οι δημοτικές ομάδες τον στηρίζουν.
Ο κόσμος, όμως, δεν επαναπαύτηκε στη δημοτική επιτροπή. Συνεχίζει να πράττει και να αποφασίζει ο ίδιος μέσα από λαϊκές συνελεύσεις λειτουργώντας κινηματικά, αλλά και συμπληρωματικά στη δημοτική επιτροπή. Ο αγώνας αυτός είναι πολύπλευρος και πολυσυλλεκτικός.
Οι επόμενες κινήσεις φαίνεται ότι ξεφεύγουν από τα όρια της Τήνου και θα γίνουν από κοινού με τα υπόλοιπα νησιά των Κυκλάδων. Ήδη την Κυριακή 31 Μαΐου προγραμματίστηκε κοινή διαμαρτυρία σε Άνδρο, Νάξο, Πάρο και Τήνο.

Ειδήσεις parosin.gr

Πώς κρίνετε τα τελευταία γεγονότα που έλαβαν χώρα μετά την επέμβαση των ΜΑΤ; Θα συνεχίσουν οι κάτοικοι να προσπαθούν να αποτρέπουν τις εργασίες;

Πρέπει σίγουρα να καταδικάσουμε απερίφραστα την έλευση αστυνομικών δυνάμεων στην Τήνο για να λειτουργήσουν ως προστάτες ενός έργου που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη βούληση των Τηνιακών.

Πόσω μάλλον όταν επιβάλλουν τη συνέχιση των εργασιών με τη βία. Πόσω μάλλον όταν μεταφέρονται στην Τήνο, όπου δεν υπάρχει κρούσμα κορονοϊού, από νησιά που έχουν κρούσματα, με κίνδυνο διάδοσης του ιού.

Το μόνο σίγουρο είναι πως, όσο η κρατική βίαιη αστυνομική καταστολή δρα για το συμφέρον μιας ιδιωτικής εταιρείας ενάντια στη βούληση της τοπικής κοινωνίας, τόσο ο κόσμος θα εξαγριώνεται, και με το δίκιο του. Αν νομίζουν ότι θα φοβίσουν τον κόσμο, είναι γελασμένοι.

Εμείς έχουμε επανειλημμένως ζητήσει από την Αστυνομία να προστατέψει εμάς από την επένδυση, όχι το ανάποδο.

Πέρα από την Τήνο, αντίστοιχα σε πολλές περιοχές της χώρας οι κάτοικοι έχουν εναντιωθεί. Θεωρείτε πως η Τήνος λειτούργησε ως κινητήριος δύναμη για τις υπόλοιπη Ελλάδα;
Οι υπόλοιπες περιοχές λειτούργησαν ως έμπνευση για τους Τηνιακούς, με τον ίδιο τρόπο που τώρα οι Τηνιακοί με την αποφασιστικότητά τους δίνουν το παράδειγμα. Αυτά λειτουργούν αλυσιδωτά και έτσι πρέπει. Δεν είμαστε παρά ένας κρίκος. Ένα κομμάτι του πανελλαδικού αγώνα ενάντια στη λεηλασία της φύσης για τα συμφέροντα επιχειρηματικών ομίλων.

Ήδη οι Ανδριώτες έδειξαν και εκείνοι την αποφασιστικότητά τους αυτές τις μέρες. Οι Παριανοί το έχουν κάνει παλιότερα με το παραπάνω. Τον αγώνα τον δίνουμε μαζί, και μαζί θα τον κερδίσουμε.

 

Αλέξανδρος Μαβής: Συμπληρωματική και όχι εναλλακτική η ενέργεια από τα αιολικά πάρκα

Για το φλέγον ζήτημα που δημιουργήθηκε με την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στην Τήνο -και σε άλλα νησιά-, κι αν πραγματικά τα αιολικά πάρκα μπορούν να ταυτιστούν με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, δίνει απαντήσεις στην kedenews ο κάτοικος Άνδρου κ. Αλέξανδρος Μαβής. Μάλιστα, προτείνει εναλλακτικές λύσεις που θα μπορούσαν να ευδοκιμήσουν στον ελλαδικό χώρο, ενώ μιλάει για το πού στηρίζεται το επιτυχημένο μοντέλο της Δανίας με τα γιγαντιαία αιολικά πάρκα.

Ειδήσεις parosin.gr

Πόσα χρόνια παρακολουθείτε τις εξελίξεις όσον αφορά το θέμα της εγκατάστασης ανεμογεννητριών;
Εγώ σπούδασα Βιοτεχνολογία στο Λονδίνο, την οποία όμως επαγγελματικά δεν άσκησα ποτέ. Γύρισα στην Ελλάδα και ασχολήθηκα με επιχειρήσεις οι οποίες είχαν σχέση με τεχνικά θέματα. Κατόπιν, όταν αποφάσισα να αλλάξω ξανά πορεία στη ζωή μου, έκανα ένα μεταπτυχιακό με αντικείμενο την Περιβαλλοντική Διαχείριση, γιατί με απασχολούσε το τι παθαίνουμε σ’ αυτή τη χώρα και δεν μαθαίνουμε από τα λάθη μας, με συνέπεια να καταστρέφουμε την υποδομή μας, είτε αυτή έχει να κάνει με τον τουρισμό, είτε με τον πολιτισμό μας, είτε με τη φύση μας κ.λπ. Βλέπετε, σε όποιο μέρος πάει κανείς διακοπές και επιστρέψει μετά από κάποιες δεκαετίες, βρίσκει μια ρημαγμένη κατάσταση.
Αφότου τελείωσα λοιπόν το μεταπτυχιακό, εγκαταστάθηκα μόνιμα στην Άνδρο και συμμετείχα σε έναν παναιγαιακό φορέα, το Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων Αιγαίου, το οποίο υπάρχει ακόμα.

Ασχολούμαστε με το θέμα αυτό περίπου είκοσι χρόνια. Πριν από είκοσι χρόνια λοιπόν η ανεμογεννήτρια ήταν το σύμβολο της καθαρής ενέργειας που θα άλλαζε τη βρόμικη κατάσταση και θα έφερνε μια καθαρή παραγωγή ενέργειας. Τότε ξεκίνησαν να έρχονται οι εταιρείες και άρχισαν να αναζητούν ερείσματα.
Εκείνη την περίοδο θεωρούσα και εγώ ότι θα πρέπει να βάλουμε ανεμογεννήτριες για να κλείσουμε τα λιγνιτικά εργοστάσια. Ωστόσο, έκανα μια δωρεάν μελέτη για έναν ενδιαφερόμενο και συνειδητοποίησα πως αυτά που μας μάθαιναν ήταν μονόπλευρα και ότι οι ανεμογεννήτριες δεν προσφέρουν εναλλακτική ενέργεια αλλά συμπληρωματική, ότι έχουν μικρές δυνατότητες και πολλά προβλήματα στην εφαρμογή τους, τόσο τεχνικά, λόγω του ασταθούς ρεύματος που εγχέουν στο δίκτυο, όσο και στο κομμάτι της χωροθέτησης.
Περνώντας δε τα χρόνια, μεγάλωνε και η διείσδυση ως πολιτική από την Ευρώπη, ιδιαίτερα την περίοδο των μνημονίων.

Δηλαδή, ενώ τότε μιλούσαμε για ανεμογεννήτριες των 200 kW, τώρα μιλάμε για 2,3 MW, δηλαδή δεκαπλάσιας ισχύος και πενταπλασίου μεγέθους, από 100 μέτρα συνολικού ύψους μέχρι και 200 μέτρα.

Προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η απολιγνιτοποίηση μέσα από φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα. Πώς σχολιάζετε αυτή τη θέση;

Ουσιαστικά η απολιγνιτοποίηση γίνεται με το φυσικό αέριο, το οποίο είναι ένα καύσιμο που καίμε με τον πιο αντιεργονομικό τρόπο για ρεύμα. Είναι μεγάλη σπατάλη, πέραν δηλαδή του ότι είναι ένα καθαρό εισαγόμενο καύσιμο και ότι εξαρτάσαι από την τιμή του πετρελαίου, το καις με τη μισή του θερμιδική απόδοση για ηλεκτροπαραγωγή έναντι της απόδοσης που θα είχε για οικιακή ή βιομηχανική χρήση. Υποτίθεται λοιπόν ότι, βάζοντας περισσότερες ανεμογεννήτριες, όταν φυσάει έχεις τη δική σου ενέργεια. Το αέριο το θες όμως όταν δεν φυσάει καθόλου ή φυσάει λίγο, γιατί θα πρέπει από κάπου να πάρουμε ενέργεια, και εκεί εδράζεται η χρησιμότητα των καινούργιων σταθμών φυσικού αερίου, που έχουν γρήγορη απόκριση.
Όταν αλλάζει η ένταση του ανέμου σε όλη τη χώρα, η απόδοση πέφτει δραματικά, μιας και η παραγόμενη ενέργεια είναι ανάλογη με τον κύβο της ταχύτητας του ανέμου. Για παράδειγμα, με ένα μποφόρ διαφορά μπορεί να μειωθεί έως και 50% η παραγόμενη ενέργεια. Και γι’ αυτόν τον λόγο η υποκατάσταση που πετυχαίνουν τα αιολικά είναι μικρότερη από το 10%. Η αυξομείωση στις στροφές καθιστά τις μηχανές αερίου φοβερά αντιπαραγωγικές και παίρνουμε ακόμα μικρότερο ποσοστό ενέργειας από αυτό που καίμε.

Η εικόνα που περνάνε στον κόσμο είναι πολύ απλουστευμένη.

Αυτή η θεωρία μάλιστα δεν υποστηρίζεται μόνο από εμάς, αλλά και από ανθρώπους στο εξωτερικό. Για παράδειγμα, ο πρωθυπουργός της Βαυαρίας είχε δηλώσει πριν από τρία χρόνια ότι πρόκειται για την πιο κραυγαλέα ανακατανομή πλούτου από κάτω προς τα πάνω.

Επεισόδια στην Άνδρο

Τη Δευτέρα 25 Μαΐου, όπως δήλωσε ο κ. Αλέξανδρος Μαβής, σημειώθηκαν επεισόδια στο λιμάνι της Άνδρου όταν έφτασε ένα φορτηγό πλοίο με κάποια εξαρτήματα. Συγκεκριμένα, γύρω στις 4 τα ξημερώματα περίπου διακόσιοι κάτοικοι, αγνοώντας τη βροχή, έδιωξαν το καράβι – για δεύτερη φορά. Κάτι αντίστοιχο σημειώνεται και στην Τήνο, αλλά και στην Εύβοια. Παντού το ίδιο χρονικό...

Ο κ. Μαβής μάλιστα δήλωσε: Την τελευταία δεκαετία δημιουργείται ένα χάος, έχουμε ένα ειδικό χωροταξικό για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας που δεν είναι χωροταξικό, είναι απλώς μια νομιμοποίηση των αιτήσεων των επενδυτών. Οπότε, έχουμε ένα χωροταξικό που ήρθε μετά. Καταστρέφουμε τις τελευταίες προστατευόμενες περιοχές, τα παρθένα τοπία, την πανίδα και το κυκλαδίτικο τοπίο.

Ισχύει ότι οι ανεμογεννήτριες έρχονται μεταχειρισμένες από το εξωτερικό;

Κάποιες ναι, κάποιες όχι. Στο τελευταίο περιστατικό της 25ης Μαΐου στο λιμάνι της Άνδρου τα εξαρτήματα και τα ανταλλακτικά ήταν σίγουρα μεταχειρισμένα. Πάντως, η εξάπλωση των χερσαίων αιολικών στην Ευρώπη έχει ουσιαστικά σταματήσει και μας τα φέρνουν εδώ.

Τι έχετε να σχολιάσετε για το επιτυχημένο μοντέλο της Δανίας με τα γιγαντιαία πάρκα από ανεμογεννήτριες;

Το επιτυχημένο μοντέλο της Δανίας ως προς τα ποσοστά ρεύματος που καταφέρνουν να πάρουν από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας προκύπτει από την ιδιαιτερότητα που έχει η χώρα, καθώς η Σκανδιναβία είναι γεμάτη υδροηλεκτρικά. Οπότε, εκεί όταν για παράδειγμα φυσάει πολύ τα ξημερώματα που δεν υπάρχει κατανάλωση, την πετάει στη Σουηδία που έχει πολλά φράγματα και αντλεί νερό από το χαμηλότερο φράγμα στο υψηλότερο, με αποτέλεσμα την άλλη μέρα το πρωί που δεν θα φυσάει να πάρει από το υδροηλεκτρικό που ήδη υπάρχει εκεί την ενέργεια πίσω.

Αυτή είναι η πιο κλασική μέθοδος αποθήκευσης.

Βέβαια, η Δανία μπορεί να έχει γεμίσει ανεμογεννήτριες, αλλά το μέγιστο υψόμετρό της είναι μικρότερο από το μέγιστο υψόμετρο της Τήνου, όχι της Ελλάδας. Δηλαδή σε μέρη όπως η Ολλανδία, η Δανία και το Βέλγιο πας σε έναν κάμπο όπου υπάρχουν οι οδικές δομές, δεν δημιουργεί η χωροθέτηση ανάλογο πρόβλημα.

Πλήρης ισοπέδωση στην Κάρυστο

Οι ανεμογεννήτριες είναι καταστροφικές τόσο για την οικονομία όσο και για την κοινωνία, όταν έρχεται και εφαρμόζει σε πεδία, τα οποία είναι ό,τι πολυτιμότερο έχει η χώρα. Ο κ. Αλέξανδρος Μαβής τονίζει, μάλιστα, στους δήμαρχους που αντιμετωπίζουν το δίλημμα να χωροθετήσουν τις ανεμογεννήτριες σε όλη την Ελλάδα, να κάνουν ένα ταξίδι στην Κάρυστο. Να δουν τι γίνεται εκεί, όπου συντελείται η πλήρης ισοπέδωση, ζήτημα για το οποίο έχει γίνει καταγγελία στην Κομισιόν, και η Κομισιόν με τη σειρά της έχει στείλει ένα καταγγελτικό κείμενο προς την ελληνική διοίκηση, όπου κατακεραύνωνε τις λανθασμένες χωροθετήσεις σε προστατευόμενες περιοχές, το οποίο παρακάμφθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ).

Το ίδιο γίνεται και στην Άνδρο, καθώς έχουμε ήδη χάσει δύο προσφυγές στο ΣτΕ για προστατευόμενες περιοχές του νησιού. Θα χάσουμε ό,τι Ελλάδα έχει μείνει όπως την αντιλαμβανόταν κανείς. Της Ελλάδας ο πλούτος είναι οι ιδιαιτερότητες και η ποικιλομορφία της.

Δίνεται οικονομική ενίσχυση στους δήμους;

Το 1,5% από τον συνολικό τζίρο δίνεται στους δήμους, ο οποίος προκύπτει από το τι πληρώνουν οι ίδιοι οι δημότες πανελληνίως. Άρα, το ελάχιστο οικονομικό όφελος για τις δημοτικές αρχές το πληρώνουμε όλοι. Ένα ελάχιστο ποσοστό επίσης δίνεται και στους κατοίκους που πλήττονται άμεσα από την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών, όταν ξαφνικά χάνουν τη θέα, τη ζωή τους, την ησυχία τους, προσφέροντάς τους μια μείωση στο ρεύμα. Η μερίδα του λέοντος των επιδοτήσεων που πληρώνουμε, και είναι μερικά δισ. τον χρόνο, πάει στη γερμανική βιομηχανία, με μόνο μερικά ψίχουλα να γυρίζουν στους δήμους.

Αποικιοκρατικές καταστάσεις, δυστυχώς.

Αναφερόμενος στα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στην Τήνο, ο κ. Μαβής σχολίασε πως λανθασμένα ο δήμαρχος δήλωσε πως θα πρέπει να εγκατασταθούν οι ανεμογεννήτριες σε ερημωμένα νησιά, καθώς αυτά είναι πολύ σημαντικά για την πανίδα, αναφέροντας πως η όποια χωροθέτηση θα πρέπει να σταθμίζεται πολύ προσεκτικά, εφαρμόζοντας και τη νομική αρχή της προφύλαξης.

Υπάρχουν επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των κατοίκων;
Βέβαια υπάρχουν επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των κατοίκων. Φανταστείτε, όταν δύει ο ήλιος οι ανεμογεννήτριες ρίχνουν τη σκιά τους πάρα πολύ μακριά. Στην Άνδρο, αν θες να αγναντέψεις το βορειοδυτικό πέλαγος, βλέπεις στον ορίζοντα ένα δάσος από κόκκινα φωτάκια από τις ανεμογεννήτριες της Όχης στην Κάρυστο.
Μάλιστα, οι ανεμογεννήτριες παράγουν κάποιους υποήχους, τους οποίους δεν αντιλαμβάνεσαι αλλά λειτουργούν σαν παλμός. Βέβαια, στην Ελλάδα οι απειλές αυτές δεν είναι τόσο σημαντικές όσο αλλού, δεδομένου ότι είναι αρκετά αραιοκατοικημένη.

Η καταστροφή του ορίζοντα όμως, αυτού που μας ορίζει, συνιστά για μένα τεράστιο πλήγμα στην ψυχική μας υγεία.

Πρέπει να καταλάβουμε πως οι βιομηχανικές ανεμογεννήτριες δεν ταιριάζουν στην Ελλάδα. Εδώ στη χώρα θα μπορούσαμε να εγκαταστήσουμε τις ανεμογεννήτριες σε περιοχές που είναι ήδη υποβαθμισμένες περιβαλλοντικά, όχι στα πιο παρθένα μέρη, ή ακόμη καλύτερα να εγκαταστήσουμε πλωτές ανεμογεννήτριες.

Η χώρα μας θέλει μικρά πράγματα και χαρακτηρίζεται από ποικιλομορφία, δεν γίνεται να πράττουμε δηλαδή όπως η Γερμανία, που έχει τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά. Η ομογενοποίηση των τοπίων μας, εκτός από απώλεια της ταυτότητάς μας, συνιστά και απαξίωση του τουριστικού μας προϊόντος, που, όπως λένε, είναι η δική μας βαριά βιομηχανία.

Ρεπορτάζ της Κατερίνας Θανάση

Πηγή : kedenews

Το Επιμελητήριο Κυκλάδων ενημερώνει τα μέλη του ότι λόγω του εξαιρετικά αυξημένου ενδιαφέροντος και του μεγάλου αριθμού αιτήσεων πρόκειται να προχωρήσει στη διοργάνωση ενός ακόμη webinar με θέμα «Νέοι κανόνες υγιεινής & ασφάλειας για την επαναλειτουργία ξενοδοχείων & καταλυμάτων» προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις-μέλη του να το παρακολουθήσουν και να λάβουν τη σχετική βεβαίωση, η οποία είναι απαραίτητη για την έκδοση του ειδικού σήματος health first σύμφωνα με την ΚΥΑ 1881/29.05.2020.

Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας, που διαθέτει το Επιμελητήριο Κυκλάδων και καλύπτει την ταυτόχρονη συμμετοχή έως και 1000 σημείων, την Τετάρτη 10/6 στις 12.00-14.00 με εισηγητή τον κ Γιάννη Κακό, Τεχνολόγο Τροφίμων & Ποτών Msc, εισηγητή εκπαιδευτικών προγραμμάτων ΕΦΕΤ.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, που δεν έχουν παρακολουθήσει τα προηγούμενα webinar, καλούνται να υποβάλλουν αίτηση με τα στοιχεία τους και τον εταιρικό τους ΑΦΜ στον σύνδεσμο bit.ly/3076xQf έως και την Τρίτη 9/6 στις 14.00 προκειμένου να ενημερωθούν για τη διαδικασία συμμετοχής και να λάβουν τη σχετική πρόσκληση. Για την καλύτερη οργάνωση και την έγκαιρη εκπαίδευση όλων των επιχειρήσεων-μελών, δικαίωμα υποβολής αίτησης έχει ένας (1) μόνο εκπρόσωπος κάθε επιχείρησης, στου οποίου το όνομα θα εκδοθεί η σχετική βεβαίωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Ωστόσο, το Επιμελητήριο Κυκλάδων, έχοντας ως στόχο να συμβάλει στην πληρέστερη ενημέρωση του συνόλου του προσωπικού που εργάζεται στις παραπάνω επιχειρήσεις προκειμένου να προετοιμαστούν καλύτερα για την εφαρμογή των νέων κανόνων, και να βοηθήσει στην αναβάθμιση των υπηρεσιών τους προς όφελος της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας επισκεπτών και εργαζομένων, ανακοινώνει στα μέλη του ότι έχει ήδη αναρτηθεί στα κανάλια επικοινωνίας του, e-kyklades.gr/articles/webinar και youtube (https://youtu.be/0lzXeTcNxVU), το υλικό των webinar που ήδη έχουν πραγματοποιηθεί και αφορούν τα νέα πρωτόκολλα υγιεινής & ασφάλειας που ισχύουν πλέον για τις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης (καφέ, εστιατόρια, μπαρ και επιχειρήσεις τροφίμων) και τα ξενοδοχειακά καταλύματα.

Με τον τρόπο αυτό δίνεται πρόσβαση στο ενημερωτικό υλικό που, πέρα από την ανάλυση και την ερμηνεία των πρωτοκόλλων, απαντά σε πολλά και πρακτικά ερωτήματα που απασχολούν πλήθος επιχειρήσεων ενόψει της επαναλειτουργίας τους.

Τέλος, τόσο στο e-kyklades.gr/articles/webinarόσο και στο κανάλι του Επιμελητηρίου Κυκλάδων στο youtube (https://youtu.be/0lzXeTcNxVU) θα αναρτάται σταδιακά το υλικό και των υπολοίπων webinar που πραγματοποιήθηκαν και αφορούσαν την ενημέρωση των μελών πάνω στις νέες συνθήκες και τις αλλαγές που επέφερε στον ευρύτερο τομέα του Τουρισμού και της Οικονομίας η πανδημία του κορωναϊού.