ParosIn.gr

ParosIn.gr

Με τίτλο: «Προχωράνε οι διαδικασίες για την ανέγερση του 2ου Γυμνασίου Παροικιάς» ο Δήμος Πάρου ενημερώνει σχετικά μςε τις εξελίξεις που υπάρχουν γύρω από το έργο της ανέγερσης του 2ου Γυμνασίου Παροικιάς. Ακολουθεί το χθεσινό δελτίο τύπου:

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου, στην τακτική συνεδρίασή του στις 15/09/2020, με την υπ' αριθμ. 162/2020 απόφαση, γνωμοδότησε υπέρ της έγκρισης του τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου, τον καθορισμό των όρων και περιορισμών δόμησης για την ανέγερση του 2ου Γυμνασίου Πάρου, στην εκτός σχεδίου περιοχή Αγ. Γεώργιος Παροικιάς.

Η μακρόχρονη προσπάθεια για την ανέγερσή του ξεκινάει το 2009 με την αγορά του οικοπέδου από την τότε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων και αρχίζει να παίρνει μορφή από το 2012, όταν με την υπ’αρ. 442/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου, εγκρίθηκε ο φάκελος της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ 2ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΟΥ» αλλά λόγω έλλειψης πλήρους χρηματοδότησης, δεν κατέστη δυνατόν να δημοπρατηθεί η μελέτη.

Η προκήρυξη εκπόνησης των μελετών έγινε από τη σημερινή Δημοτική Αρχή, 3 χρόνια αργότερα στις 20.04.2015, και μετά την εξασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης. Τα παραπάνω σηματοδότησαν μία σειρά ενεργειών που προβλέπονται για την εκτέλεση δημοσίων έργων ήτοι, την εισήγηση της επιτροπής διαγωνισμού, την έγκριση του συμβατικού ελέγχου από το ελεγκτικό συνέδριο και τον έλεγχο νομιμότητας του διαγωνισμού από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Νοτίου Αιγαίου.

Στη συνέχεια, το 2017, υπεγράφησαν οι συμβάσεις της Α’ φάσης για την προμελέτη του έργου με τους μελετητές, συνολικής δαπάνης 118.500 €, έγινε υποβολή των προμελετών, συντάχθηκε πρακτικό αξιολόγησής τους και υποβλήθηκαν και εξετάστηκαν οι ενστάσεις επί του πρακτικού αξιολόγησης των προμελετών.

Τέλος μετά την έγκριση της βαθμολόγησης των οικονομικών προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πάρου στις 26/11/2018, επιλέγει ο ανάδοχος του τελικού σταδίου των μελετών και υπεγράφη η σύμβαση ανάθεσης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ 2ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΟΥ», τελικής δαπάνης 143.242,76 € (συμπεριλαμβανομένης ΦΠΑ), με έκπτωση 66,19%. Επισημαίνεται δε ότι σε κάθε στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας υπήρχαν ενστάσεις με αποτέλεσμα την καθυστέρηση της έκβασης.

Στην εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάρου προς το Δημοτικό Συμβούλιο επισημάνθηκαν επίσης η επιτακτική ανάγκη αποσυμφόρησης του Γυμνασίου Πάρου που σήμερα φιλοξενεί διπλάσιο αριθμό μαθητών από τον προβλεπόμενο αλλά και η αδυναμία εύρεσης νέων χώρων στέγασης και κατάλληλου οικοπέδου σε περιοχή εντός σχεδίου.

Μέχρι σήμερα έχουμε λάβει ήδη τις παρακάτω εγκρίσεις: α) γεωλογικής καταλληλότητας από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, β) καταρχήν έγκριση της Εφορίας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων και της Υπηρεσίας Νεοτέρων Μνημείων Κεντρικής Ελλάδος, Αττικής και Κυκλάδων, γ) έγκριση της περιβαλλοντικής μελέτης από τη Δ/νση Δασών Ν.Κυκλάδων και δ) έγκριση περιβαλλοντικού προελέγχου για την υποβολή σε Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ) του Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου.

Η έγκριση του τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός σχεδίου περιοχή Αγίου Γεωργίου Παροικιάς, όπως αυτή φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας, με συνολική επιφάνεια 14.637,12 τ.μ. περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τους εξής προτεινόμενους όρους δόμησης: 1) ποσοστό κάλυψης 25%, 2) συντελεστή δόμησης 25%, 3) μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων στα 4 μέτρα για τα μονώροφα τμήματα, στα 7,5 μέτρα για τα διώροφα τμήματα , στα 9 μέτρα για την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων (που θα χρησιμοποιείται και ως κλειστό γυμναστήριο με χώρο καλαθοσφαίρισης που απαιτεί ανάλογο ύψος) και στα 5 μέτρα για το υπόστεγο γυμναστικής, 4) μέγιστο αριθμό ορόφων δύο (2), 5) κατασκευή υπόγειων χώρων, υποχρεωτική πρασιά 8μ κ.α. Το παραπάνω σχέδιο προβλέπει επίσης την κατασκευή εσωτερικού δρόμου, τη δημιουργία πεζοδρομίων επαρκούς πλάτους στα όρια του οικοπέδου και την πρόβλεψη παρόδιων θέσεων στάθμευσης.

Πλέον, με την έγκριση του τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Νοτίου Αιγαίου, η διαδικασία ανέγερσης του 2ου Γυμνασίου Πάρου μπαίνει σε νέα φάση ενεργειών που προβλέπεται στο κείμενο νομικό πλαίσιο και περιλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής, την γνωμοδότηση των αρμοδίων υπηρεσιών, την εξεύρεση χρηματοδότησης για τη κατασκευή του σχολικού συγκροτήματος.
Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Πάρου Μάρκος Κωβαίος τόνισε: «Με αποφασιστικότητα δίνουμε λύσεις σε χρόνια προβλήματα και προχωράμε συντονισμένα στην υλοποίηση έργων υποδομής που έμεναν στα χαρτιά. Σε πείσμα των ημερών και παρ’ όλο που παραμένει άλυτο το ιδιοκτησιακό, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα του έργου για τη μαθητιώσα νεολαία του τόπου μας, τολμήσαμε να δημοπρατήσουμε τη μελέτη και φέραμε προς ψήφιση την έγκριση του τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στο Δημοτικό Συμβούλιο. Περιμένουμε από την Περιφέρεια να μεριμνήσει με τη σειρά της για τη μετεγγραφή του οικοπέδου.»

 

Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου σε τακτική συνεδρίαση.

Βάσει του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018( ΦΕΚ Τεύχος Α’ 133/19.07.2018) για τη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (πρόγραμμα Κλεισθένης Ι)

Καλείσθε την 22η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 8:30 π.μ να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο : Λήψη απόφασης για έγκριση ετήσιων συνδρομών και επικαιροποίησης αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις περίπτ.ε παρ.1 άρθρο 58 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/18 και τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4625/19

Θέμα 2ο Έγκριση δαπανών μετακίνησης, διαμονής και ημερησίας αποζημίωσης αιρετών Δήμου Πάρου.

Θέμα 3ο Έγκριση έκθεσης ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τον ισολογισμό και για τα αποτελέσματα χρήσης Οικονομικού έτους 2019 του ΝΠΔΔ του Δήμου Πάρου της Κοινωνικής Προστασίας ,Πρόνοιας και Αλληλεγγύης(ΚΠΠΑ).

Θέμα 4ο Εξέταση ενστάσεως του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ¨Σταματόπουλος Σταμάτιος και ΣΙΑ ΕΕ» κατά της υπ’ αρ. 204/07-09-2020(ΑΔΑ:ΩΦΣΒΩΞΓ-1Η1) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου με την οποία εγκρίθηκε το με αρ.πρ. 14371/02-09-2020 Πρακτικό ΙΙΙ του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια γάλακτος προσωπικού».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μάρκος Ι. Κωβαίος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Τακτικά Μέλη
1. Σαρρή Παπακυρίλλου Θεοδώρα
2. Ρούσσος Βατίστας
3. Καραχάλιος Σταύρος
4. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος
5. Ροκονίδας Κωνσταντίνος
6. Πατέλης Άγγελος

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 255-257 και 268 του Ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΦΕΚ Β’ 1492/2007, σας προσκαλούμε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π., που θα γίνει την 21η Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00΄ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάρου για τη συζήτηση και λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης της υπ. αρ. 2899/31-08-2020 προκήρυξης της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. για την πρόσληψη καλλιτεχνικού εκπαιδευτικού προσωπικού.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση για Ανακοίνωση – Γνωστοποίηση κάλυψης των κενών θέσεων νηπίων στον Παιδικό Σταθμό Αρχιλόχου «Τα Δελφινάκια» και στον Βρεφονηπιακό Σταθμό Παροικίας «Τα Μελισσάκια».

ΘΕΜΑ 3ο: Αξιολόγηση προσφορών για έκδοση ψηφιακής υπογραφής βάση αιτήματος της ΕΕΤΑΑ.

ΘΕΜΑ 4ο: Αίτημα Σπιτιού Λογοτεχνίας για αντικατάσταση ηλιακών συλλεκτών και κλινοσκεπασμάτων.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου καταστροφής παγίων

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση ή μη προμήθειας υφασμάτινων μασκών για την ομαλή λειτουργία των εκπαιδευτικών δομών της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση ή μη προβολής των εκπαιδευτικών δομών της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Δημήτριος Αντιπαριώτης

 

Σε ενημερωτική ανακοίνωση που εκδόθηκε από το Δήμο Πάρου αναφέρονται τα εξής:

Σε ετοιμότητα έθεσε ο Δήμος Πάρου τις υπηρεσίες του για την έγκαιρη αντιμετώπιση των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται από σήμερα Παρασκευή 18/9 το απόγευμα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, με την εκδήλωση καταιγίδων και θυελλωδών ανέμων.
Παράλληλα, τα συνεργεία καθαρισμού του Δήμου Πάρου σε συνεργασία με τη ΔΕΥΑΠ προχώρησαν σε καθαρισμό των φρεατίων ομβρίων υδάτων στους οικισμούς καθώς και σε καθαρισμό ρεμάτων και χειμάρρων με την απομάκρυνση ογκωδών και λοιπών αντικειμένων.
Ο Δήμος Πάρου συνιστά στους πολίτεςνα είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να ενημερώνονται για την πορεία των καιρικών φαινομένων και να μεριμνούν για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας, σύμφωνα και με τις συστάσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Παραθέτουμε σχετικούς ενημερωτικούς συνδέσμους:
https://www.civilprotection.gr/el/entona-kairika-fainomena
https://www.windy.com/37.065/25.192?36.059,25.192,7

Επίσης, καλούνται οι κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού να μην παρκάρουν τα οχήματά τους στις ακόλουθες περιοχές:
• Παροικιά
Ρέμα "Κορμός" - Ξεκινάει κάτω από το Ταξιαρχάκι, περνάει το γεφυράκι στη "Χαρίκλεια" και καταλήγει στη Ζωοδόχο Πηγή.
Ρέμα "Αγίων Αναργύρων" - Ξεκινάει από τους Αγίους Αναργύρους περνάει από το γεφυράκι, παλιό παγοποιείο, Πανώριο, Πεπέ και καταλήγει στο Καρνάγιο.
Χείμαρρος "Κατσίκης" - Ξεκινάει από Νοτιά, περνάει από Κακάπετρα, Μάντρα Σκανδάλη, Περιβόλι Θεοχαρίδη, Dubliner και καταλήγει στο Μπουνταράκι
• Νάουσα : Ποτάμι Νάουσας - Από τη περιοχή των ΚΤΕΛ έως το Γεφύρι
• Αλυκή: Στο ρέμα του πρέσβη
Τηλέφωνα επικοινωνίας σε περίπτωση ανάγκης είναι τα κάτωθι:
Δήμος Πάρου - Πολιτική Προστασία : 2284360145
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πάρου: 2284025199

Χθες Κυριακή, 13-9-2020, υπάλληλοι του Δήμου Αντιπάρου και πολίτες εκπαιδεύτηκαν, από επαγγελματία διασώστη, συνεργάτη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Κυκλάδων, στην Αντιμετώπιση Αιμορραγίας, στην Αφαίρεση κράνους και σε Απεγκλωβισμό τραυματία από ΙΧ, μετά από τροχαίο ατύχημα.

Φυσικά τηρήθηκαν όλα τα μέτρα ασφαλείας, λόγω covid 19.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη της ΕΟΔ Κυκλάδων ευχαριστούμε το φίλο και συνεργάτη Γιάννη Δευτερίγο (διασώστη - πλήρωμα ασθενοφόρου), τον ιδιοκτήτη του café Soulatso για τη φιλοξενία και την Κοινοπραξία Ε/Γ-Ο/Γ Αντιπάρου, για τη δωρεάν μετάβαση οχημάτων και μελών μας στην Αντίπαρο.

Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Παρ. Κυκλάδων, έδρα: Νάουσα Πάρου

 

eod 1

 

eod 2

eod 3

eod 4

eod 5

eod 6

eod 7

eod 8

eod 9

eod 10

eod 11

eod 12

eod 13

eod 14

eod 15

eod 16

eod 17

eod 18

eod 19

eod 20

eod 21

eod 22

eod 23

 

 

 

O Τάσος Δούσης και οι ΕΙΚΟΝΕΣ ολοκληρώνουν την καλοκαιρινή μίνι εξερεύνηση των συγκλονιστικών τοπίων που προσφέρει η Ελλάδα από δύο αγαπημένα κυκλαδονήσια, την Πάρο και την Αντίπαρο!

Στο πρώτο μέρος της εκπομπής ανακαλύπτουν το φινετσάτο λιμανάκι της Νάουσας, απολαμβάνουν το ηλιοβασίλεμα από το Καστέλο, μένουν έκπληκτοι από τις ομορφιές της Παροικιάς, δοκιμάζουν τοπικές συνταγές και επισκέπτονται την εκκλησία της Παναγίας Εκατονταπυλιανής με τη θαυματουργή εικόνα! Στη συνέχεια επισκέπτονται τις διάσημες παραλίες του νησιού Κολυμπήθρες και Χρυσή Ακτή, ενώ επιδίδονται και σε καταδύσεις στα περίφημα Παντερονήσια, όπου θαυμάζουν το μοναδικό υποβρύχιο σπήλαιο με πολύχρωμους σταλακτίτες στο νησάκι Τηγάνι.

 

https://www.youtube.com/watch?v=UCkNcTyFNeU&feature=share&fbclid=IwAR1dwHtyg4bO0P13Tji5s_NcO3BpBwwkox5By-SkdHDOjgcI3Hfh7dR3sdg

«Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου ξεκινά μια νέα σχολική χρονιά. Αυτή όμως η σχολική χρονιά με ατόφια την κυβερνητική ευθύνη, εκτός από τα προβλήματα του παρελθόντος, ξεκινά χωρίς ουσιαστικά μέτρα υγειονομικής προστασίας για τα παιδιά μας, τους εκπαιδευτικούς και τις οικογένειες όλων μας.

- Τα 23 σχολεία του νησιού μας θα ανοίξουν:

- Στη πλειοψηφία τους με στοιβαγμένους μαθητές σε τμήματα άνω των 20 ατόμων

- Με ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό

- Με μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό καθαριότητας

- Με τη μια μάσκα της τελευταίας στιγμής ανά μαθητή και εκπαιδευτικό

- Με τις γνωστές ελλείψεις των υποδομών της Δημόσιας Υγείας.

Είχαν μήνες ολόκληρους να προετοιμάσουν την έναρξη της σχολικής χρονιάς δεδομένης της πανδημίας. Πολιτική βούληση δεν είχαν.

Αποκορύφωμα της πολιτικής τους είναι το «αλαλούμ» με την εγκύκλιο που στάλθηκε στα σχολεία Παρασκευή μεσημέρι 11 Σεπτεμβρίου για την ώρα προσέλευσης των μαθητών, όταν «μετά κόπων και βασάνων» τα σχολεία είχαν κάνει τον προγραμματισμό της πρώτης ημέρας και είχαν ανακοινώσει τις ώρες προσέλευσης των μαθητών.

Μεγάλες είναι και οι ευθύνες της Δημοτικής Αρχής:

Ανυπαρξία προγραμματισμού απόκτησης κτιριακών υποδομών για σχολική στέγη. Παιδικοί βρεφονηπιακοί σταθμοί και τα νηπιαγωγεία της Παροικιάς που ασφυκτιούν, στεγάζονται σε μισθωμένα, ακατάλληλα για εκπαιδευτική χρήση κτίρια.

Η μελέτη για το νέο Γυμνάσιο της Παροικιάς, με ευθύνη της Δημοτικής Αρχής, ανατέθηκε σε μελετητή με καθυστέρηση πέντε ετών. Είναι προκλητική η αδιαφορία και η απραξία του Δημάρχου, παρά τις συνεχείς πιέσεις μας και τη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την προμήθεια επιπλέον προκάτ αιθουσών, ώστε να καλυφθούν προσωρινά οι ανάγκες αυτού του Σχολείου.

Καμιά κινητικότητα εδώ και οκτώ μήνες, παρά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για ανάθεση μελέτης συμπληρωματικών εγκαταστάσεων στο 2ο Δημοτικό Παροικιάς.

Καμιά καταγραφή και διεκδίκηση του απαιτούμενου αριθμού καθαριστριών πλήρους απασχόλησης, ώστε να καλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες καθαριότητας και μάλιστα εν μέσω πανδημίας.

Τέλος ας μη θυμηθούμε τα παγουρίνια που «μοίρασε» πέρσι ο κος Κωβαίος αλλά που οι μαθητές δεν τα είδαν ποτέ.

Αυτή είναι η πραγματικότητα που διαμορφώνεται με ευθύνη της κυβέρνησης και τη συνενοχή της Δημοτικής Αρχής.

Εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς καλούνται να διαχειριστούν μια πολιτική γεμάτη αντιφάσεις, με ελλείψεις μέτρων και προϋποθέσεων, που απενοχοποιεί τους υπεύθυνους και στοχοποιεί την ατομική ευθύνη μαθητών και εκπαιδευτικών.

Μπορούμε να ανατρέψουμε τους σχεδιασμούς τους.

Μπορούμε να διεκδικήσουμε τα σχολεία που δικαιούνται τα παιδιά μας και ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες.

Καλούμε εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές να συντονίσουν τα βήματα τους για να διεκδικήσουν τα αυτονόητα.

Εμείς θα είμαστε μαζί τους μέσα και έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο όπως άλλωστε και μέχρι σήμερα.

Σε αυτό το πλαίσιο άμεσα θα φέρουμε ως θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο:

- Την μετατροπή των καθαριστριών μερικής απασχόλησης σε πλήρους για την κάλυψη όλων των αναγκών καθαριότητας στα σχολεία μας. Βέβαια είναι σκόπιμο να γίνει γνωστό ότι σύμφωνα με την ισχύουσα πρόσφατα νομοθεσία «η δαπάνη που προκαλείται από την αύξηση ωρών καλύπτεται αποκλειστικά από ίδιους πόρους...» δηλαδή από την τσέπη των δημοτών.

- Τον έλεγχο για την υλοποίηση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που είχαμε προκαλέσει τον Δεκέμβριο του 2019, σχετικά με τα σχολικά κτίρια.

Λόγω των μέτρων που προβλέπουν παρουσία μόνο μαθητών και εκπαιδευτικών, οι εκπρόσωποι της Λαϊκής Συσπείρωσης δεν θα παραστούν στην έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, διευκολύνοντας το έργο των εκπαιδευτικών.

Παρά τις δυσκολίες ευχόμαστε καλή, αγωνιστική, αποδοτική και διεκδικητική χρονιά σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα.

Πάρος 13-9-2020»

Την ερχόμενη Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 08:30 συνεδριάζει στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πάρου.

Τα πέντε θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

Θέμα 1ο: Ογδόη αναμόρφωση του προϋπολογισμού και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Πάρου.

Θέμα 2ο: Παροχή άδειας για υπεισέλευση σε μισθωτική σχέση.

Θέμα 3ο: Έγκριση πρακτικού για τον καθορισμό των δικαιούχων αναπληρωτών εκπαιδευτικών του μηνιαίου εισοδήματος σίτισης και στέγασης σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4483/2017.

Θέμα 4ο: Έγκριση πρακτικών της δημόσιας, μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας που αφορά τη μίσθωση ακινήτων για τη δημιουργία πράσινων σημείων στην Κοινότητα Πάρου του Δήμου Πάρου.

Θέμα 5ο: Υποβολή προς έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας εργασιών στο έργο: «Επισκευές - Συντηρήσεις Σχολικών κτηρίων (2018)».

Ο Δήμος Πάρου σε δελτίο τύπου που εξέδωσε ενημερώνει για την επέκταση ωραρίου της Δημοτικής Συγκοινωνίας «για να καλύψει τις ανάγκες των μαθητών στις καθημερινές τους μετακινήσεις για τις εκπαιδευτικές, αθλητικές, εξωσχολικές και λοιπές δραστηριότητες αλλά και για να συμβάλει στη τόνωση της τοπικής αγοράς στηρίζοντας την απρόσκοπτη πρόσβαση σε αυτή από όλους τους κατοίκους και επισκέπτες της Παροικιάς».

Ακολουθεί το δελτίο τύπου:

«Επέκταση του ωραρίου της Δημοτικής Συγκοινωνίας στο Δήμο Πάρου

Ο Δήμος Πάρου για να καλύψει τις ανάγκες των μαθητών στις καθημερινές τους μετακινήσεις για τις εκπαιδευτικές, αθλητικές, εξωσχολικές και λοιπές δραστηριότητες αλλά και για να συμβάλει στη τόνωση της τοπικής αγοράς στηρίζοντας την απρόσκοπτη πρόσβαση σε αυτή από όλους τους κατοίκους και επισκέπτες της Παροικιάς, υλοποιεί μία ακόμα δέσμευσή του με την επέκταση της δημοτικής συγκοινωνίας και τις απογευματινές ώρες.

Συγκεκριμένα, από την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020 ξεκινούν τα νέα απογευματινά δρομολόγια της Δημοτικής Συγκοινωνίας του Δήμου Πάρου, σύμφωνα με τη σύμβαση «Παροχή συγκοινωνιακού έργου –Δημοτική αστική συγκοινωνία στην Κοινότητα Πάρου με αρ.πρωτ. 9671, που υπεγράφη με την εταιρεία ΚΤΕΛ ΠΑΡΟΥ Α.Ε. στις 29/06/2020 και η οποία περιλαμβάνει οκτώ (8) απογευματινά δρομολόγια συν ένα (1) που παρέχεται δωρεάν.

Η διαδρομή με τις υπάρχουσες στάσεις παραμένει η ίδια, για να καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της πόλης της Παροικιάς, με αφετηρία και τέρμα στον σταθμό των ΚΤΕΛ στο λιμάνι, ενώ η χρήση της Δημοτικής Συγκοινωνίας παραμένει δωρεάν για όλους.

Η επέκταση της δημοτικής συγκοινωνίας τις απογευματινές ώρες, ήταν πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας και αποφασίστηκε αφού εξετάσθηκαν οι ανάγκες των κατοίκων και των μαθητών, με γνώμονα πάντα τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και τη διασφάλιση συνθηκών ποιότητας και ασφάλειας για τη μαθητική κοινότητα.

Συνεπώς, το πρόγραμμα των δρομολογίων της δημοτικής συγκοινωνίας από την αφετηρία του ΚΤΕΛ και από Δευτέρα έως Παρασκευή, διαμορφώνεται για το επόμενο διάστημα από 15/09/20 με 15/06/20, ως εξής:

Πρωί: 7:40, 8:00, 8:45, 9:30, 10:00, 10:45, 11:30, 12:00, 12:45, 13:35, 14:00, 14:20

Απόγευμα: 15:30, 16:15, 17:00, 17:45, 18:30, 19:15, 20:00, 20:45, 21:30».

 

«Σε σχολαστικές απολυμάνσεις και απεντομώσεις όλων των σχολικών κτιρίων προχωρά ο Δήμος Πάρου ενόψει της έναρξης της σχολικής χρονιάς», ενημερώνει ο Δήμος Πάρου σε σημερινό, 8/9 δελτίο τύπου που εξέδωσε.

Ακολουθεί το δελτίο τύπου του Δήμου και φωτογραφίες από τις απολυμάνσεις και απεντομώσεις που πραγματοποιήθηκαν.

Απολυμάνσεις και απεντομώσεις από τον Δήμο Πάρου

Σε σχολαστικές απολυμάνσεις και απεντομώσεις όλων των σχολικών κτιρίων προχωρά ο Δήμος Πάρου ενόψει της έναρξης της σχολικής χρονιάς, σε συνεργασία με εξειδικευμένη πιστοποιημένη εταιρεία. Ειδικότερα, σε μαθητικές αίθουσες, γραφεία του διδακτικού προσωπικού, προαύλιους χώρους κλπ.

Για τον λόγο αυτό, πραγματοποιείται υπολειμματικός ψεκασμός όλων των επιφανειών και τουαλετών, με ειδικό μικροβιοκτόνο, εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Σκοπός είναι η καταπολέμηση όλων των ιών (κορωνοϊού COVID-19, ιός γρίπης, Η1Ν1 κ.α.), που μπορεί να βρίσκονται στους δημόσιους χώρους, ενώ μετά τον ψεκασμό οι επιφάνειες καθαρίζονται με ήπιο αντισηπτικό. Οι προγραμματισμένες εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν αύριο.

Συγχρόνως συνεχίζονται αδιάκοπα από συνεργεία του Δήμου Πάρου, οι απολυμάνσεις σε δημοτικά κτίρια, δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους, τηρώντας παράλληλα όλους τους προβλεπόμενους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην προσπάθεια να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία.

Ο Δήμαρχος Πάρου Μάρκος Κωβαίος τόνισε: «Eίμαστε πανέτοιμοι να υποδεχτούμε τους μαθητές, τους δασκάλους και τους καθηγητές, σε ένα ασφαλές υγειονομικά περιβάλλον, από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Συγχρόνως, συνεχίζουμε με αμείωτους ρυθμούς τις απολυμάνσεις σε όλους τους δημόσιους και πολυσύχναστους χώρους αλλά και όπου αλλού χρειαστεί. Ο μηχανισμός του Δήμου βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα και θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί στα πεδία της αρμοδιότητάς μας, για να διασφαλίσουμε τη δημόσια υγεία των παιδιών μας και όλων των κατοίκων και επισκεπτών του νησιού μας».

ape 1

 ape 2

ape 4

 ape 3