ParosIn.gr

ParosIn.gr

Αναφερόμαστε σε απόφαση της ΚΔΕΠΑΠ που αφορά εκδήλωσή της.

 Με εισήγηση του προέδρου προτάθηκε η πραγματοποίηση συναυλίας συγγενικού του προσώπου κόστους 20.000 ευρώ όταν ο προϋπολογισμός της ΚΔΕΠΑΠ για πολιτιστικές εκδηλώσεις όλου του χρόνου είναι 30.000 ευρώ!

 Δεν φτάνει που ο πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα, ψήφισε κιόλας καθιστώντας την απόφαση παράνομη λόγω της συγγένειας.

Δεν μιλάμε φυσικά για το υπαρκτό για μας ηθικό ζήτημα, που φαίνεται ότι δεν απασχόλησε τους εμπνευστές της πρότασης. Ούτε για το ότι ολόκληρο το καλοκαίρι η Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης του Δήμου μας θα πραγματοποιήσει μόνο τρείς εκδηλώσεις.

Είναι βέβαιο ότι σύντομα θα κληθούν να ακυρώσουν την απόφαση γιατί στερείται νομιμότητας.

Αντί να κατανοήσουν το ατόπημα της πρότασης τους, τη στερούμενη νομιμότητά της καιτο πρωτόγνωρο για την ημερομηνία πραγματοποίησή της,παραμονή της Παναγίας, θέλουν να περάσουν στην επίθεση αποδίδοντας για το ντόρο που έχει δημιουργήσει η επιλογή τους, ευθύνες στην αντιπολίτευση. Έλεος!!!

Πάρος 9-6-22

 

Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου σε τακτική συνεδρίαση.

Βάσει του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018( ΦΕΚ Τεύχος Α’ 133/19.07.2018) για τη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (πρόγραμμα Κλεισθένης Ι)

Καλείσθε την 16η Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 π.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο Έγκριση 1ης υποχρεωτικής Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Π.Α. του Δήμου Πάρου.

Θέμα 2ο Έγκριση του αναμορφωμένου πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων οικονομικού έτους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Π.Α. του Δήμου Πάρου.

Θέμα 3ο Λήψη απόφασης για αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Γεωργίου Ψαρρά του Μιχαήλ και Ιωάννη Ραγκούση του Χαραλάμπους κατά Δήμου Πάρου.

Θέμα 4ο Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών μισθωμάτων λόγω λήξης σύμβασης.

Θέμα 5ο Λήψη απόφασης επί αιτημάτων για επιχορήγηση πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων/σωματείων.

Θέμα 6ο Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πάρου στη διοργάνωση του 5ου Φεστιβάλ Πάρου.

Θέμα 7ο Αποδοχή επιχορήγησης από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου για την κάλυψη αθλητικής διοργάνωσης με τίτλο «Karagoutis training camp»

Θέμα 8ο Αποδοχή χρηματοδότησης επιχορήγησης του Δήμου Πάρου από το Πράσινο Ταμείο για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Πάρου και αναμόρφωση προϋπολογισμού.

Θέμα 9ο Έγκριση πρακτικού της δημόσιας πλειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας για εκμίσθωση ακινήτου (παραλίες) Νήσου Πάρου έτους 2022.

Θέμα 10ο Έγκριση 3ου τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση Λυκείου Παροικιάς.

Θέμα 11ο Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Επισκευή και συντήρηση κτηρίου Σφαγείου».

Θέμα 12ο Έγκριση πρακτικών Νο Ι και Νο ΙΙ του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τη συντήρηση και επισκευή κοινόχρηστων χώρων», (α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 160524).

Θέμα 13ο Έγκριση του με αρ. πρωτ. 7959/08-06-2022 πρακτικού Νο ΙΙΙ (Έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση και κλαδονομή πάρκων-καθαρισμό δασών-αλσυλλίων και αυτοφυούς βλάστησης(αγριόχορτα) δημοτικού οδικού δικτύου και μονοπατιών Δήμου Πάρου για τα έτη 2022-2023» - Ομάδα Β΄: «Παροχή υπηρεσιών για τον καθαρισμό δασών-αλσυλλίων ετών2022 – 2023», (α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 157045).

Θέμα 14ο Έγκριση του με αρ. πρωτ. 7960/08-06-2022 πρακτικού Νο ΙΙΙ (Έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση και κλαδονομή πάρκων-καθαρισμό δασών-αλσυλλίων και αυτοφυούς βλάστησης(αγριόχορτα) δημοτικού οδικού δικτύου και μονοπατιών Δήμου Πάρου για τα έτη 2022-2023» - Ομάδα Γ΄: «Παροχή υπηρεσιών για τον καθαρισμό και αποψίλωση της αυτοφυούς βλάστησης(αγριόχορτα) δημοτικού οδικού δικτύου και μονοπατιών ετών 2022-2023», (α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 157046).

Θέμα 15ο Τροποποίηση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών συγκοινωνιακού έργου – δημοτική αστική συγκοινωνία στη Κοινότητα Πάρου»

Θέμα 16ο Τροποποίηση της υπ’αρ. 199/2021(ΑΔΑ:6Τ3ΕΩΞΓ-ΒΑΞ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τον προϋπολογισμό της πράξης και τον Δικαιούχο.

Θέμα 17ο Λήψη απόφασης για την ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού και σύναψη δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4674/2020(ΦΕΚ Α΄53/11-03-2020) , για την «Παροχή υπηρεσιών για τη μίσθωση απορριμματοκιβωτίων με συμπίεση για τις ανάγκες του δήμου Πάρου»

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μάρκος Ι. Κωβαίος

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του αρ. 89 του Ν. 4555/2018 παρακαλείσθε όπως συμμετέχετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, την 14η Ιουνίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30΄, που θα πραγματοποιηθεί στο Γραφείο της Κοινότητας Πάρου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1ο: Επικαιροποίηση της υπ’ αρίθμ. 15/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Πάρου σχετικά με την εγκατάσταση διαφημιστικών πινακίδων στο οδικό δίκτυο στα όρια της Κοινότητας Πάρου.

Θέμα 2ο: Γνωμοδότηση για τη διενέργεια θερινών εκδηλώσεων στην Παροικία.

Θέμα 3ο: Γνωμοδότηση επί αιτήματος Α.Μ.Κ.Ε. Φεστιβάλ Πάρου

Θέμα 4ο: Γνωμοδότηση επί αιτήματος Ομάδας Tango Πάρου.

Θέμα 5ο: Γνωμοδότηση επί αιτήματος Επιχείρησης Ξενοδοχείου Alkyon.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΟΥ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΡΓΟΥΔΕΛΗ

 

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 255-257 και 268 του Ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΦΕΚ Β’ 1492/2007, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π., που θα γίνει την 16η Ιουνίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Συζήτηση για μερική τροποποίηση της υπ. αρ. 36/2022 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Δ.ΕΠ.Α.Π.

Θέμα 2ο: Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της Ανακοίνωσης υπ. αρ. ΣΟΧ 1/2022 (ΑΔΑ: ΨΣ4ΔΟΡΔΩ-Ω01) για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».

Θέμα 3ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για το Κ.Η.Φ.Η. «Η ΑΓΑΠΗ» Νάουσας Πάρου.

Θέμα 4ο: Προκήρυξη μίας (1) θέσης υπαλλήλου καθαριότητας (ΥΕ) μέσω ΑΣΕΠ με σχέση Εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας οκτώ (8) μηνών.

Θέμα 5ο: 4η Τροποποίηση απόφασης υλοποίησης με ιδία μέσα του προγράμματος Κ.Η.Φ.Η.

Θέμα 6ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συμμετοχή της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. ως μέλος της IIGA με καταβολή ετήσιας συνδρομής.

Θέμα 7ο: Αίτημα οικονομικής υποστήριξης του 12ου πολιτιστικού φεστιβάλ «Διαδρομές στη Μάρπησσα».

Θέμα 8ο: Έγκριση μελέτης προμήθειας τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για την κάλυψη των αναγκών της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Θέμα 9ο: Έγκριση μελέτης προμήθειας ειδών υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Θέμα 10ο: Έγκριση μελέτης προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Θέμα 11ο: Έγκριση αγοράς βιβλίων στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Πάρου «Γιάννης Γκίκας».

Θέμα 12ο: Αντικατάσταση μέλους Ομάδας Διοίκησης Έργου στο πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Θέμα 13ο: Έγκριση Ανακοίνωσης – Γνωστοποίησης για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με 2μηνη σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Θέμα 14ο: Αίτημα δωρεάν παραχώρησης αίθουσας τέχνης «Αγ. Αθανάσιος».

Θέμα 15ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παροχής Υπηρεσιών.

 Ο Πρόεδρος του Δ. Σ. της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Δημήτριος Αντιπαριώτης

 

RIGA’S EN SAMPLE

Θέατρο Αρχίλοχος - Αι Γιάννης Δέτης

22.06.2022 | 21:00

Λαϊκή βραδιά αφιέρωμα στην μνήμη του πρώην Δήμαρχου Χρήστου Βλαχογιάννη.

Με τραγούδια και σκοπούς δημιουργών που κατάγονται από το τόπο καταγωγής του, τα Τρίκαλα. Τσιτσάνης, Κολοκοτρώνης, Βίρβος κτλ.

Καλλιτεχνική διεύθυνση: Αστέριος Ρήγας, δεξιοτέχνης του μπουζουκιού.

Τραγουδούν: Μανώλης Ραγκούσης και Θοδωρής Κρητικός.

Παραγωγή: «Δημιουργικό μουσικό νησί ΑΜΚΕ».

ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΟΔΟΣ

 

TΖΟYΜΠΑ ΚΥΡΙΑΚH

Θέατρο Αρχίλοχος - Αι Γιάννης Δέτης

29.06.2022 | 21:00

Ετήσια καλοκαιρινή παράσταση ερασιτεχνικης σχολής χορού CENTRAL SCHOOL OF BALLET.

Μπαλέτο - Σύγχρονο - Hip hop.

ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΟΔΟΣ

 

«Τραγουδώντας με φίλους»

Αφιέρωμα στις χορωδίες της Πάρου: Χορωδία Αρχιλόχου (1981 - 2022)

Τη Δευτέρα 13 Ιουνίου 2022 και ώρα 20:30 στο Ανοιχτό Θέατρο Λευκών.

Αρχειακή επιμέλεια - παρουσίαση, διεύθυνση χορωδίας: Κωνσταντίνα Ανδρεάκου

Σολίστ: Αγγελική Σκιαδά, Θοδωρής Κρητικός, Μανώλης Ραγκούσης

Πιάνο: Κωνσταντίνα Ανδρεάκου

Διοργάνωση: ΚΔΕΠΑΠ, Πολιτιστικός Σύλλογος Αρχίλοχος, ΜΕΕΑΣ ΥΡΙΑ Λευκών

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80 «Περί λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου, απαρτία και λήψη αποφάσεων Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης» όπως αυτός τροποποιήθηκε από τους Ν. 2307/95, 2503/97, 2647/98, 3463/2006 και 4604/2019, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022 και ώρα 11:00, στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού Παροικίας, αλλά για τα μέλη του ΔΣ που δε θα μπορέσουν να έρθουν θα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής με τηλεδιάσκεψη, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Έγκριση του πρακτικού ΙΙΙ του ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια χημικών προϊόντων».

Θέμα 2ο: Έγκριση του πρακτικού ΙΙΙ του ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια υλικών ύδρευσης».

Θέμα 3ο: Έγκριση των πρακτικών ΙΙ και ΙΙΙ του ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Φ/Β Σταθμού ισχύος 500kW με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering) στο Κρωτήρι Παροικίας».

Θέμα 4ο: Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για τον ανοιχτό διαγωνισμό με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ».

Θέμα 5ο: Έγκριση τευχών δημοπράτησης για τον ανοιχτό διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου: «ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΛΥΚΗΣ-ΚΑΜΠΟΥ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ», προϋπολογισμού 950.000,00€, υποέργο του εγκεκριμένου από το επιχειρησιακό πρόγραμμα: «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (Κωδικός ΠΔΕ: 2022ΣΕ27510039, ΣΑΕ 2751) έργου με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ-ΑΛΥΚΗΣ ΠΑΡΟΥ»

Θέμα 6ο: Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης για τον διαγωνισμό με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την εκτέλεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ», προϋπολογισμού 60.000,00 €.

Θέμα 7ο: Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΛΥΚΗΣ-ΚΑΜΠΟΥ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ».

Θέμα 8ο: Παραλαβή και έγκριση της μελέτης με τίτλο: «ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΠΕΠΟΝΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ».

Θέμα 9ο: Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΔΕΥΑ Πάρου και Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΑΕΙΦΟΡΟΙ ΝΗΣΟΙ ΑΕ» με αντικείμενο «Εκπόνηση Οικονομοτεχνικής Μελέτης για την ενεργειακή μετάβαση των υποδομών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάρου συμπεριλαμβανομένης της διερεύνησης δυνητικών χρηματοδοτικών εργαλείων».

Θέμα 10ο: Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ».

Θέμα 11ο: Αίτηση πολιτιστικού οργανισμού «PAROS FESTIVAL ΑΜΚΕ» για συνεργασία σε δράση με θέμα με το νερό.

Θέμα 12ο: Αιτήσεις πολιτών.

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

 Πούλιος Γεώργιος

 

Στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θέσαμε τα παρακάτω ζητήματα:

1. Την ανυπαρξία δημοτικών wc στη Παροικιά. Στον Αγ. Νικόλαο κλειστές στο όνομα της αναβάθμισης κοντά τρία χρόνια. Στον Αγ. Κωνσταντίνο και στο καρνάγιο κλειστές λόγω υδραυλικών και άλλων προβλημάτων. Στη Νάουσα τα ίδια και στις Λεύκες τριτοκοσμική κατάσταση.

2. Τις αυθαιρεσίες και την καταπάτηση κοινοχρήστων χώρων και παραλιών, όπου στο επιχείρημα από μέρους της Δημοτικής Αρχής της έλλειψης υπαλλήλων, προτείναμε να συνδράμουν οι δημοτικοί σύμβουλοι αλλά δεν είδαμε προθυμία!

3. Τα καταφύγια σκαφών στη Αλυκή και "Καλαλέ", στα οποία τα έργα δεν έχουν ολοκληρωθεί (φωτισμός, pillars).

4. Αρνηθήκαμε την εκ νέου δημοπρασία για το Δημοτικό Καφενείο μετά την ολοκλήρωση της προηγούμενης μίσθωσης. Θεωρούμε ότι η Παροικιά έχει την ανάγκη στέγασης ενός κέντρου πληροφοριών και προβολής στο λιμάνι, όπως και ενός χώρου αναμονής ανθρώπων με ιδιαίτερες ανάγκες.

5. Τέλος αναφερθήκαμε στην έλλειψη συντήρησης και στις κακοτεχνίες υποδομών στο χώρο ευθύνης του Λιμενικού Ταμείου, στις παρεμβάσεις στη παραλία των Λιβαδιών με ξένα υλικά και στην πλημμελή καθαριότητα αυτής της περιοχής.

Κατά τα άλλα όπως λέει και ο δήμαρχος στους επικοινωνιακούς του επιλόγους:

"σχεδιάζουμε τα νέα έργα που θα αλλάξουν τη φυσιογνωμία του νησιού, μετατρέποντάς το σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό προορισμό"!!!

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πάρος 3-6-22

φωτο: αρχείο

 

* Του Δημήτρη Μπάιλα

Όσο και αν προσπαθώ, δεν μπορώ να σιωπώ!!

Για τον Έλληνα υπάρχει μία λέξη που τον διαφοροποιεί από τους άλλους λαούς που δεν την καταλαβαίνουν. Η λέξη αυτή είναι ΦΙΛΟΤΙΜΟ!

 Και πραγματικά ακούγοντας κανείς τον Κο Πρωθυπουργό, να εξαγγέλλει την δημιουργία νέου σύγχρονου νοσοκομείου στην Κω (φωτο), αναρωτιέται κανείς αν όλοι οι Πολιτικοί, πολιτευτές ή πολιτικάντηδες των Κυκλάδων γνωρίζουν αυτή τη λέξη. Και εάν ναι πως δικαιολογούν ότι, αυτή η εξαγγελία δεν ακούγεται για την πρωτεύουσα των Κυκλάδων, αλλά για ένα δεύτερο σύγχρονο Νοσοκομείο στα Δωδεκάνησα, γιατί… το παλιό έδωσε ότι είχε να δώσει!! Λες και το κτίριο του Νοσοκομείου της Σύρου δεν είναι παλιό!

Λες και δεν λειτουργεί μέχρι τώρα με ενέσεις συντήρησης και μικροεπεκτάσεων, που με αγωνία έκαναν τα εκάστοτε Διοικητικά Συμβούλια. Λες και το νοσοκομείο δεν έχει φτιαχτεί με προδιαγραφές του 1950. Λες και οι χώροι δεν έχουν φτάσει σε οριακό σημείο με τους γιατρούς και το υπόλοιπο προσωπικό να ασφυκτιούν μέσα σε αυτούς. [Σοβαρό επιχείρημα για την Κυβέρνηση για να μην το ενισχύει σε προσωπικό… μην αποκλείετε να ακούσουμε ακόμη και κάτι τέτοιο!!].

Άραγε το φιλότιμο δεν ξύπνησε μέσα σε αυτούς;

Άραγε πως αισθάνονται οι παράγοντες και παραγοντίσκοι της Περιφέρειας που εκπροσωπούν τις Κυκλάδες; Και για να θυμηθούμε την ομώνυμη ταινία του Μαυρογιαλούρου δεν αισθάνονται σαν κάτοικοι του ξεχασμένου φτωχού χωριού ΑΓΡΙΛΟΣ; Βεβαίως ο Κος Περιφερειάρχης καμάρωνε και δικαιολογημένα δίπλα στον Πρωθυπουργό, και προφανώς σκεφτόταν ότι εξασφαλίζει την επανεκλογή του, και άσε τους χωριάτες του ΑΓΡΙΛΟΥ να σκούζουν!! Άραγε πως αισθάνονται οι βουλευτές μας και των δύο κομμάτων που δεν μπορούν να συνεννοηθούν και να απαιτήσουν με μια Νομοθετική πρωτοβουλία να περάσει ΟΛΟ το στρατόπεδο χωρείς προϋποθέσεις και αστερίσκους στο Δήμο;

Μπορεί να βρεθεί κάποιος Πρωθυπουργός κάποτε και να εξαγγείλει την δημιουργία ενός σύγχρονου νοσοκομείου και για την Πρωτεύουσα των Κυκλάδων; Όταν κάποτε φανέρωνα αυτό το όραμα και διατύπωνα αυτή τη πρόταση άλλοι με κοροϊδεύαν και άλλοι μου έλεγαν που θα βρεθούν τα χρήματα; Είδατε εδώ πως βρέθηκαν ή θα βρεθούν!!!

Αν γίνει αρχή όλα γίνονται, φτάνει να υπάρχει ΟΡΑΜΑ και ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ. Δυστυχώς από τους νέους πολιτικούς των Κυκλάδων λείπουν και τα δύο. Εκτός πια και αν θεωρούν αρκετά την επένδυση του Χόλυγουντ και το Κυκλαδικόν που μας εξασφάλισε ο Κος Αντιπεριφεριάρχης και τα ξενοδοχεία των πέντε αστέρων στο στρατόπεδο που μας εξασφάλισε ο τότε Δήμαρχος!! Κύριοι για τον σύγχρονο Έλληνα πολιτικό δεν υπάρχει μόνο η ΚΑΡΕΚΛΑ.

ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΦΙΛΟΤΙΜΟ

 * Δημήτρης Μπάιλας πρώην Νομάρχης Κυκλάδων

Σελίδα 1 από 796