Την 1η Ιουλίου, συζητήθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας η εγκατάσταση ανεμογεννητριών (Α/Γ) στην Πάρο. Η απόφαση αναμένεται μετά, τουλάχιστον, ένα εξάμηνο. Οι Φίλοι της Πάρου και της Αντιπάρου (ΦτΠ&Α) είναι βέβαια υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και αυτό διότι προέχει η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεων της στις οποίες τα νησιά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα.

Ωστόσο θεωρούν ότι το σχέδιο εγκατάστασης στο νησί δύο πάρκων φαραωνικών διαστάσεων, μάλιστα χωρίς καμία διαβούλευση με την κοινωνία, δεν πρέπει να γίνει αποδεκτό ως έχει.

Και αυτό διότι το θηριώδες μέγεθός τους δεν συνάδει με την κυκλαδική κλίμακα που είναι ο πυρήνας της ποιότητας ζωής και της τουριστικής οικονομίας του νησιού. Επιπλέον, οι βοηθητικοί δρόμοι που θα χρειαστεί να διανοιχτούν προκειμένου να μεταφερθούν και να συναρμολογηθούν επί τόπου οι Α/Γ θα επηρεάσουν αρνητικά την χλωρίδα και πανίδα του νησιού και τις περιοχές Νατούρα.

Οι Φίλοι της Πάρου και της Αντιπάρου επιθυμούν να συμβάλουν, μαζί με άλλους συλλόγους, αλλά και με τις τοπικές και περιφερειακές Αρχές, στη ματαίωση των σχεδίων εγκατάστασης αιολικών πάρκων τέτοιου μεγέθους στο νησί!

Ταυτόχρονα υποστηρίζουν κάθε πρωτοβουλία που στοχεύει στην εγκατάσταση ΑΠΕ μικρομεσαίου μεγέθους που θα είναι ποιο κοντά στη τυπολογία των παλαιών ανεμόμυλων που χαρακτηρίζουν τα νησιά μας με τόσο πλούσιο αιολικό δυναμικό τους.

Γι’ αυτό και προτάσσουν μία ψύχραιμη και θετική αντιμετώπιση της εγκατάστασης ΑΠΕ στο νησί που θα είναι προς το συμφέρον της τοπικής κοινωνίας, θα στοχεύει στην εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και στην ισορροπία της τοπικής παραγωγής και κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Η ενεργειακή αυτή πολιτική θα πρέπει ταυτόχρονα να κινητοποιεί ευρωπαϊκούς, εθνικούς, περιφερειακούς, δημοτικούς και φυσικά ιδιωτικούς πόρους που θα αποσκοπούν σε μία αποκεντρωμένη παραγωγή ενέργειας και με το μέγιστο δυνατόν χαμηλό περιβαντολογικό αποτύπωμα, με την βοήθεια του αέρα και του ήλιου. Επιπλέον θα πρέπει να ενθαρρυνθούν καινοτόμοι τρόποι συμμετοχικής συγχρηματοδότησης, (πολίτες και τοπική αυτοδιοίκηση, επιχειρήσεις και συνεταιρισμοί) καθώς και η έρευνα για ανάπτυξη άλλων πηγών.

Windturbines: declaration of the FoP&A

On July 1, the installation of wind turbines (WT) in Paros was discussed at the Council of State. The decision is expected after at least six months. The Friends of Paros and Antiparos are of course in favour of renewable energy sources (RES) because the fight against climate change and its effects, on which islands are particularly vulnerable, is paramount.

However, they believe that the plan to install two parks of pharaonic dimensions on the island, actually without any consultation with society, should not be accepted as it is.

This is because their gigantic size is not in line with the Cycladic scale which is the core of the quality of life and the tourist economy of the island. In addition, the auxiliary roads that will need to be opened to transport and assemble the WT will negatively affect the flora and fauna of the island and the Natura areas.

The Friends of Paros and Antiparos wish to contribute, together with other associations, but also with the local and regional authorities, to the cancellation of the plans for the installation of wind farms of this size on the island! At the same time, they support any initiative aimed at the installation of small and medium-sized RES that will be as close as possible to the typology of the old windmills that characterize our islands with such a rich wind potential.

That is why they propose a positive approach to the installation of RES on the island, which will be in the interest of the local community, will aim at energy savings, as well as a balanced local production and consumption of electricity. At the same time, this energy policy should mobilize European, national, regional, municipal, and of course private resources for a decentralized energy production, with the lowest possible environmental footprint, with the help of air and sun. In addition, innovative ways of participatory co-financing (citizens and local government, businesses, and cooperatives) should be encouraged, as well as research into the development of other sources.

 

Αρνητική η γνωμοδότηση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στις 14 νησίδες του Νοτίου Αιγαίου

Η σχεδιαζόμενη εγκατάσταση τριών Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) με συνολικά 104 ανεμογεννήτριες σε 14 προστατευόμενες νησίδες του Νότιου Αιγαίου αποτελεί ένα ζήτημα αιχμής για την προστασία της βιοποικιλότητας στην Ελλάδα, που έχει συναντήσει την καθολική εναντίωση τόσο των περιβαλλοντικών οργανώσεων όσο και των επιστημονικών φορέων.

Ισχυρότατες αντιδράσεις για την πιθανή καταστροφή στα Γκαλαπάγκος της Μεσογείου

Υπενθυμίζεται, πως στον εξαιρετικά περιορισμένο χώρο 14 προστατευόμενων ακατοίκητων νησίδων του Ν. Αιγαίου, εντός 10 περιοχών Natura 2000 (εκ των οποίων 6 Ζώνες Ειδικής Προστασίας για τα πουλιά) υπήρχε πρόβλεψη για τρεις Αιολικούς Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) και συγκεκριμένα 104 ανεμογεννήτριες (από 3MW έως 6 MW εκάστη), 70 χιλιόμετρα οδικό δίκτυο, 14 λιμάνια, 14 ελικοδρόμια, μόνιμος έντονος φωτισμός τη νύχτα, πλήθος συνοδών έργων (κτήρια, δεξαμενές κ.λπ.), ενώ η κατασκευαστική περίοδος στην περίπτωση που το έργο λάβει πράσινο φως, αναμένεται να διαρκέσει πέντε χρόνια.

Με τη δημοσιοποίηση της απόφασης αυτής, οι αντιδράσεις ήταν εντονότατες, με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία να επισημαίνει, πως «για πρώτη φορά ολόκληρο το έργο (ανεμογεννήτριες, δρόμοι, συνοδά έργα κ.ά.) σχεδιάζεται εντός του πυρήνα προστατευόμενων περιοχών. Επίσης, για πρώτη φορά το έργο εξαφανίζει το βασικό χαρακτηριστικό για το οποίο οι νησίδες είναι προστατευόμενες: την απουσία ανθρωπίνων δραστηριοτήτων. Σε όλο τον πλανήτη, αντίστοιχες νησίδες είναι αυστηρά προστατευόμενες και η μόνη δραστηριότητα που επιτρέπεται είναι η επιστημονική έρευνα (κι αυτή με πολλές προφυλάξεις ώστε οι ερευνητές να μην ενοχλήσουν και να απομακρυνθούν όσο το δυνατόν πιο σύντομα -ειδικά τη νύχτα, όταν είναι εξαιρετικά σημαντικό να μην χρησιμοποιούνται φώτα)».

Επιπλέον, είχε τονιστεί, ότι «η κατασκευή/λειτουργία των ΑΣΠΗΕ και η συνεχής ανθρώπινη παρουσία απειλούν άμεσα (με πρόσκρουση, εκτοπισμό, όχληση και καταστροφή ενδιαιτήματος) όλα τα είδη πουλιών για τα οποία οι νησίδες έχουν χαρακτηριστεί ως Ζώνες Ειδικής Προστασίας. Συγκεκριμένα απειλούνται:

  • Περισσότερα από 650 ζευγάρια Μαυροπετρίτη, δηλαδή άνω του 4,5% του παγκόσμιου πληθυσμού –το είδος φωλιάζει σε 12 από αυτές τις νησίδες

  • Περισσότερα από 160 ζευγάρια Αιγαιόγλαρου, δηλαδή άνω του 28% του ελληνικού πληθυσμού –φωλιάζει τακτικά σε 6 μέχρι 8 νησίδες

  • Εκατοντάδες (πιθανά >1.000) ζευγάρια Αρτέμη και Μύχου -αποικίες υπάρχουν σε τουλάχιστον 5 νησίδες και πιθανά σε περισσότερες

  • Πολλές δεκάδες ζευγάρια Θαλασσοκόρακα –φωλιάζει σε 10 νησίδες

  • Τουλάχιστον ένα ζευγάρι Σπιζαετού (χρησιμοποιεί τουλάχιστον 5 νησίδες)».

Ωστόσο, δεδομένου, ότι η απειλή για την καταστροφή των ευαίσθητων οικοσυστημάτων ήταν ιδιαίτερα αυξημένη, κοινή επιστολή διαμαρτυρίας προς τον Πρωθυπουργό και την ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είχαν αποστείλει οι Περιβαλλοντικές Οργανώσεις ΑΝΙΜΑ, ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, ΑΡΧΕΛΩΝ, Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία, Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, ΚΑΛΛΙΣΤΩ, MEDASSET, MOm/Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας, καθώς και η Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία και η Ελληνική Οικολογική Εταιρεία. Το ίδιο ζητούσαν και η Ελληνική Βοτανική Εταιρεία, η Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία, επιστήμονες του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Κύπρου. Οι παραπάνω φορείς είχαν ενώσει τη φωνή τους με τους κατ’ εξοχήν αρμόδιους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, που έχουν ήδη γνωμοδοτήσει αρνητικά και έχουν απορρίψει συλλήβδην τα έργα, οι οποίοι όμως καταργήθηκαν ως φορείς, με απόφαση του νυν Υπουργού.

«Οριστικός εκτοπισμός της ορνιθοπανίδας από τις νησίδες»

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας, «η πρόσφατη αρνητική γνωμοδότηση για την υλοποίηση του έργου από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας (Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αποτελεί ηχηρή επιβεβαίωση ότι οι βιομηχανικής κλίμακας παρεμβάσεις σε αυτά τα ευαίσθητα οικοσυστήματα, ζωτικό κομμάτι του ελληνικού Δικτύου Natura 2000, θα έχουν σαρωτικές και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στη μοναδική χλωρίδα και πανίδα τους».

Συγκεκριμένα, μετά από την εξέταση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου και της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) που την συνοδεύει, η Διεύθυνση Βιοποικιλότητας γνωμοδοτεί αρνητικά για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των 3 ΑΣΠΗΕ επί των 14 αυτών νησίδων.

Στην γνωμοδότηση αναφέρεται σαφώς ότι: «Η υλοποίηση των υπό εξέταση ΑΣΠΗΕ είναι πιθανό να προκαλέσει τον οριστικό εκτοπισμό της ορνιθοπανίδας από τις νησίδες. Εφόσον όμως και στην άμεση περιοχή προβλέπονται επίσης ΑΣΠΗΕ στα γύρω νησιά, τα πτηνά δεν θα μπορούν να βρουν εκεί καταφύγιο και είναι πολύ πιθανή η οριστική εξαφάνιση πτηνών σε όλη την περιοχή του κεντρικού Νοτίου Αιγαίου».

Επίσης: «Η υπό εξέταση επένδυση, εφόσον υλοποιηθεί, είναι πιθανόν να αλλοιώσει οριστικά και μη αναστρέψιμα αυτό το αδιατάρακτο των νησίδων, καταστρέφοντας αμετάκλητα τα προστατευόμενα οικοσυστήματα και εκδιώκοντας τα είδη της ορνιθοπανίδας, αίροντας ουσιαστικά το καθεστώς προστασίας και τους λόγους ένταξης αυτών των περιοχών στο δίκτυο Natura 2000».

Επιτέλους, φαίνεται να επικρατεί η λογική και τα επιστημονικά δεδομένα. Αναμένουμε πλέον και εκ μέρους της ηγεσίας του Υπουργείου την αναγνώριση του προφανούς: ότι η ισοπέδωση των 14 νησίδων για την εγκατάσταση βιομηχανικής κλίμακας ΑΣΠΗΕ αποτελεί ένα πραγματικό περιβαλλοντικό έγκλημα που πρέπει πάση θυσία να αποφευχθεί.

πηγή : Κοινή Γνώμη 

Τρέχουμε για την προστασία της φύσης της Άνδρου.

Λέμε ΟΧΙ στη βιομηχανοποίηση του φυσικού της πλούτου.

Έλα και εσύ σε ένα Σαββατοκύριακo ορεινού τρεξίματος να δυναμώσουμε τη φωνή της φύσης και να συμβάλλουμε ενεργά στην προστασία της.

Φέρε τη σκηνή ή τον υπνόσακό σου και απόλαυσε μια νύχτα κάτω από τ’άστρα. Όλα τα άλλα άστα σε εμάς.

Με αφορμή την επικείμενη εγκατάσταση πολλαπλών αιολικών πάρκων και στο νησί της Άνδρου, η One Foot Forward και ο αγώνας Andros Trail Race παίρνουν την πρωτοβουλία να οργανώσουν ένα διήμερο τρεξίματος σε μονοπάτια που βρίσκονται γύρω από τις δυο απειλούμενες περιοχές της Νότιας Άνδρου αλλά και στην περιοχή που φωλιάζουν σπάνια και προστατευόμενα αρπακτικά πουλιά .

Η δράση γίνεται σε συνεργασία με τo free press περιοδικό για το τρέξιμο "iRun ...and i am free!" και της ομάδας του που θα καλύψει το δρομικό γεγονός.

5e κάθε συμμετοχής σας θα δοθεί για τις δαπάνες του αγώνα κατά της εγκατάστασης των ανεμογεννητριών στην Άνδρο (δικαστικά έξοδα κτλ)

 

Αναλυτικό Πρόγραμμα

Δήλωσε Συμμετοχή

Απέδωσαν καρπούς οι αγώνες των κατοίκων της Τήνου, οι οποίοι κατάφεραν με τις κινητοποιήσεις τους να ακυρωθεί ο σχεδιασμός για την εγκατάσταση 15 ανεμογεννητριών στο νησί, όπως ανακοινώθηκε από τον δήμαρχο Τήνου, Γιάννη Σιώτο. Οι ανεμογεννήτριες αποτελούν ένα διφορούμενο ζήτημα το οποίο έχει προκαλέσει αναστάτωση σε πολλούς δήμους της χώρας. Μέχρι στιγμής, πέρα από τον δήμαρχο Τήνου, την αντίθεσή τους σε νέα αιολικά πάρκα έχουν εκφράσει και άλλοι δήμαρχοι, όπως ο Κύμης – Αλιβερίου Θανάσης Μπουραντάς και ο Ερέτριας Γιάννης Δημητρόπουλος.

Ελεύθερα βουνά, ελεύθερα νησιά χωρίς αιολικά ήταν το σύνθημα που φώναζαν με τη σειρά τους οι Ανδριώτες όταν έφτασε ένα φορτηγό πλοίο με εξαρτήματα στο λιμάνι του Γαυρίου. Οι δήμαρχοι αντιμετωπίζουν δίλημμα για το αν θα πρέπει να προχωρήσουν οι εγκαταστάσεις ανεμογεννητριών στα νησιά τους.

Μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν στην Τήνο κατά την επέμβαση των ΜΑΤ στην περιοχή Πράσσα, όπου είχαν συγκεντρωθεί κάτοικοι για να διαδηλώσουν εναντίον των ανεμογεννητριών, συνέντευξη στην kedenews παραχώρησε ο κ. Πέτρος Κουσουνάδης, δημοτικός σύμβουλος της Ανεξάρτητης Δημοτικής Παράταξης Κοινό Τηνίων και ένας από τους εννέα συλληφθέντες των γεγονότων της 20ής Μαΐου.

Ειδήσεις parosin.gr

Μάλιστα, ο πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων ΟΤΑ Τήνου, Δημήτρης Καλογεράκης, δήλωσε πως ο αγώνας των κατοίκων είχε σκοπό να αποτραπεί μια ανεπανόρθωτη ζημιά στο νησί, που δεν αντισταθμίζεται με κανένα οικονομικό όφελος.

Ποια είναι η θέση σας όσον αφορά το θέμα της εγκατάστασης ανεμογεννητριών στο νησί; Σε ποιες παραμέτρους εδράζεται η αντίδραση των κατοίκων, τη στιγμή που τα αιολικά πάρκα ταυτίζονται με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας;

Ας ξεκινήσουμε από το ότι οι ανεμογεννήτριες δεν αποτελούν κάποια καινούργια τεχνολογία. Υπάρχουν για πάνω από 30 χρόνια, και οι στατιστικές μελέτες έχουν δείξει ότι η συνεισφορά τους στην παγκόσμια ηλεκτροπαραγωγή είναι μηδαμινή. Αυτό οφείλεται στη στοχαστικότητα της παραγωγής τους και στην αστάθεια που προκαλούν στο δίκτυο. Ένα πρόβλημα που θα μπορούσε να ξεπεραστεί αν είχε βρεθεί μια οικονομικά αλλά και περιβαλλοντικά συμφέρουσα μέθοδος αποθήκευσης.
Από τα παραπάνω μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι ανεμογεννήτριες δεν αποτελούν αξιόπιστες ΑΠΕ. Η ταύτισή τους με τον όρο ΑΠΕ και τη λεγόμενη πράσινη ενέργεια είναι απλώς ένα ψέμα. Καμία παραγωγή ενέργειας δεν είναι πραγματικά πράσινη, ενώ υπάρχουν πολλές ακόμη μορφές ΑΠΕ, όπως τα υδροηλεκτρικά, η βιομάζα, η γεωθερμία, και φυσικά η καλύτερη ΑΠΕ είναι η εξοικονόμηση στην κατανάλωση.
Εκτός όμως από τη μηδαμινή συνεισφορά στην ηλεκτροπαραγωγή, οι ανεμογεννήτριες προκαλούν πλήθος προβλημάτων όπου εγκαθίστανται. Από την οπτική και την ακουστική όχληση, μέχρι τη διατάραξη του μικροκλίματος και τις αρνητικές συνέπειες στον υδροφόρο ορίζοντα. Από την αποψίλωση δασών μέχρι τη βιομηχανοποίηση παρθένων τόπων. Από τη διατάραξη οικοσυστημάτων μέχρι τη θανάτωση σπάνιων πουλιών. Από τη διάνοιξη τεράστιων δρόμων μέχρι τις αρνητικές συνέπειες στον τουρισμό και δη στον εναλλακτικό τουρισμό.

Στις 19 Φεβρουαρίου συστάθηκε επιτροπή, προκειμένου να υπάρχει συντονισμός αναφορικά με τις κινήσεις της τοπικής κοινωνίας ενάντια στην εγκατάσταση των ανεμογεννητριών. Ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις;

Η δημοτική επιτροπή αγώνα ενάντια στις ανεμογεννήτριες αποτελεί μια διαπαραταξιακή θεσμική προσπάθεια συνέχισης του αγώνα που κάνει ο κόσμος της Τήνου και, φυσικά, μια απόδειξη ότι όλες οι δημοτικές ομάδες τον στηρίζουν.
Ο κόσμος, όμως, δεν επαναπαύτηκε στη δημοτική επιτροπή. Συνεχίζει να πράττει και να αποφασίζει ο ίδιος μέσα από λαϊκές συνελεύσεις λειτουργώντας κινηματικά, αλλά και συμπληρωματικά στη δημοτική επιτροπή. Ο αγώνας αυτός είναι πολύπλευρος και πολυσυλλεκτικός.
Οι επόμενες κινήσεις φαίνεται ότι ξεφεύγουν από τα όρια της Τήνου και θα γίνουν από κοινού με τα υπόλοιπα νησιά των Κυκλάδων. Ήδη την Κυριακή 31 Μαΐου προγραμματίστηκε κοινή διαμαρτυρία σε Άνδρο, Νάξο, Πάρο και Τήνο.

Ειδήσεις parosin.gr

Πώς κρίνετε τα τελευταία γεγονότα που έλαβαν χώρα μετά την επέμβαση των ΜΑΤ; Θα συνεχίσουν οι κάτοικοι να προσπαθούν να αποτρέπουν τις εργασίες;

Πρέπει σίγουρα να καταδικάσουμε απερίφραστα την έλευση αστυνομικών δυνάμεων στην Τήνο για να λειτουργήσουν ως προστάτες ενός έργου που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη βούληση των Τηνιακών.

Πόσω μάλλον όταν επιβάλλουν τη συνέχιση των εργασιών με τη βία. Πόσω μάλλον όταν μεταφέρονται στην Τήνο, όπου δεν υπάρχει κρούσμα κορονοϊού, από νησιά που έχουν κρούσματα, με κίνδυνο διάδοσης του ιού.

Το μόνο σίγουρο είναι πως, όσο η κρατική βίαιη αστυνομική καταστολή δρα για το συμφέρον μιας ιδιωτικής εταιρείας ενάντια στη βούληση της τοπικής κοινωνίας, τόσο ο κόσμος θα εξαγριώνεται, και με το δίκιο του. Αν νομίζουν ότι θα φοβίσουν τον κόσμο, είναι γελασμένοι.

Εμείς έχουμε επανειλημμένως ζητήσει από την Αστυνομία να προστατέψει εμάς από την επένδυση, όχι το ανάποδο.

Πέρα από την Τήνο, αντίστοιχα σε πολλές περιοχές της χώρας οι κάτοικοι έχουν εναντιωθεί. Θεωρείτε πως η Τήνος λειτούργησε ως κινητήριος δύναμη για τις υπόλοιπη Ελλάδα;
Οι υπόλοιπες περιοχές λειτούργησαν ως έμπνευση για τους Τηνιακούς, με τον ίδιο τρόπο που τώρα οι Τηνιακοί με την αποφασιστικότητά τους δίνουν το παράδειγμα. Αυτά λειτουργούν αλυσιδωτά και έτσι πρέπει. Δεν είμαστε παρά ένας κρίκος. Ένα κομμάτι του πανελλαδικού αγώνα ενάντια στη λεηλασία της φύσης για τα συμφέροντα επιχειρηματικών ομίλων.

Ήδη οι Ανδριώτες έδειξαν και εκείνοι την αποφασιστικότητά τους αυτές τις μέρες. Οι Παριανοί το έχουν κάνει παλιότερα με το παραπάνω. Τον αγώνα τον δίνουμε μαζί, και μαζί θα τον κερδίσουμε.

 

Αλέξανδρος Μαβής: Συμπληρωματική και όχι εναλλακτική η ενέργεια από τα αιολικά πάρκα

Για το φλέγον ζήτημα που δημιουργήθηκε με την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στην Τήνο -και σε άλλα νησιά-, κι αν πραγματικά τα αιολικά πάρκα μπορούν να ταυτιστούν με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, δίνει απαντήσεις στην kedenews ο κάτοικος Άνδρου κ. Αλέξανδρος Μαβής. Μάλιστα, προτείνει εναλλακτικές λύσεις που θα μπορούσαν να ευδοκιμήσουν στον ελλαδικό χώρο, ενώ μιλάει για το πού στηρίζεται το επιτυχημένο μοντέλο της Δανίας με τα γιγαντιαία αιολικά πάρκα.

Ειδήσεις parosin.gr

Πόσα χρόνια παρακολουθείτε τις εξελίξεις όσον αφορά το θέμα της εγκατάστασης ανεμογεννητριών;
Εγώ σπούδασα Βιοτεχνολογία στο Λονδίνο, την οποία όμως επαγγελματικά δεν άσκησα ποτέ. Γύρισα στην Ελλάδα και ασχολήθηκα με επιχειρήσεις οι οποίες είχαν σχέση με τεχνικά θέματα. Κατόπιν, όταν αποφάσισα να αλλάξω ξανά πορεία στη ζωή μου, έκανα ένα μεταπτυχιακό με αντικείμενο την Περιβαλλοντική Διαχείριση, γιατί με απασχολούσε το τι παθαίνουμε σ’ αυτή τη χώρα και δεν μαθαίνουμε από τα λάθη μας, με συνέπεια να καταστρέφουμε την υποδομή μας, είτε αυτή έχει να κάνει με τον τουρισμό, είτε με τον πολιτισμό μας, είτε με τη φύση μας κ.λπ. Βλέπετε, σε όποιο μέρος πάει κανείς διακοπές και επιστρέψει μετά από κάποιες δεκαετίες, βρίσκει μια ρημαγμένη κατάσταση.
Αφότου τελείωσα λοιπόν το μεταπτυχιακό, εγκαταστάθηκα μόνιμα στην Άνδρο και συμμετείχα σε έναν παναιγαιακό φορέα, το Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων Αιγαίου, το οποίο υπάρχει ακόμα.

Ασχολούμαστε με το θέμα αυτό περίπου είκοσι χρόνια. Πριν από είκοσι χρόνια λοιπόν η ανεμογεννήτρια ήταν το σύμβολο της καθαρής ενέργειας που θα άλλαζε τη βρόμικη κατάσταση και θα έφερνε μια καθαρή παραγωγή ενέργειας. Τότε ξεκίνησαν να έρχονται οι εταιρείες και άρχισαν να αναζητούν ερείσματα.
Εκείνη την περίοδο θεωρούσα και εγώ ότι θα πρέπει να βάλουμε ανεμογεννήτριες για να κλείσουμε τα λιγνιτικά εργοστάσια. Ωστόσο, έκανα μια δωρεάν μελέτη για έναν ενδιαφερόμενο και συνειδητοποίησα πως αυτά που μας μάθαιναν ήταν μονόπλευρα και ότι οι ανεμογεννήτριες δεν προσφέρουν εναλλακτική ενέργεια αλλά συμπληρωματική, ότι έχουν μικρές δυνατότητες και πολλά προβλήματα στην εφαρμογή τους, τόσο τεχνικά, λόγω του ασταθούς ρεύματος που εγχέουν στο δίκτυο, όσο και στο κομμάτι της χωροθέτησης.
Περνώντας δε τα χρόνια, μεγάλωνε και η διείσδυση ως πολιτική από την Ευρώπη, ιδιαίτερα την περίοδο των μνημονίων.

Δηλαδή, ενώ τότε μιλούσαμε για ανεμογεννήτριες των 200 kW, τώρα μιλάμε για 2,3 MW, δηλαδή δεκαπλάσιας ισχύος και πενταπλασίου μεγέθους, από 100 μέτρα συνολικού ύψους μέχρι και 200 μέτρα.

Προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η απολιγνιτοποίηση μέσα από φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα. Πώς σχολιάζετε αυτή τη θέση;

Ουσιαστικά η απολιγνιτοποίηση γίνεται με το φυσικό αέριο, το οποίο είναι ένα καύσιμο που καίμε με τον πιο αντιεργονομικό τρόπο για ρεύμα. Είναι μεγάλη σπατάλη, πέραν δηλαδή του ότι είναι ένα καθαρό εισαγόμενο καύσιμο και ότι εξαρτάσαι από την τιμή του πετρελαίου, το καις με τη μισή του θερμιδική απόδοση για ηλεκτροπαραγωγή έναντι της απόδοσης που θα είχε για οικιακή ή βιομηχανική χρήση. Υποτίθεται λοιπόν ότι, βάζοντας περισσότερες ανεμογεννήτριες, όταν φυσάει έχεις τη δική σου ενέργεια. Το αέριο το θες όμως όταν δεν φυσάει καθόλου ή φυσάει λίγο, γιατί θα πρέπει από κάπου να πάρουμε ενέργεια, και εκεί εδράζεται η χρησιμότητα των καινούργιων σταθμών φυσικού αερίου, που έχουν γρήγορη απόκριση.
Όταν αλλάζει η ένταση του ανέμου σε όλη τη χώρα, η απόδοση πέφτει δραματικά, μιας και η παραγόμενη ενέργεια είναι ανάλογη με τον κύβο της ταχύτητας του ανέμου. Για παράδειγμα, με ένα μποφόρ διαφορά μπορεί να μειωθεί έως και 50% η παραγόμενη ενέργεια. Και γι’ αυτόν τον λόγο η υποκατάσταση που πετυχαίνουν τα αιολικά είναι μικρότερη από το 10%. Η αυξομείωση στις στροφές καθιστά τις μηχανές αερίου φοβερά αντιπαραγωγικές και παίρνουμε ακόμα μικρότερο ποσοστό ενέργειας από αυτό που καίμε.

Η εικόνα που περνάνε στον κόσμο είναι πολύ απλουστευμένη.

Αυτή η θεωρία μάλιστα δεν υποστηρίζεται μόνο από εμάς, αλλά και από ανθρώπους στο εξωτερικό. Για παράδειγμα, ο πρωθυπουργός της Βαυαρίας είχε δηλώσει πριν από τρία χρόνια ότι πρόκειται για την πιο κραυγαλέα ανακατανομή πλούτου από κάτω προς τα πάνω.

Επεισόδια στην Άνδρο

Τη Δευτέρα 25 Μαΐου, όπως δήλωσε ο κ. Αλέξανδρος Μαβής, σημειώθηκαν επεισόδια στο λιμάνι της Άνδρου όταν έφτασε ένα φορτηγό πλοίο με κάποια εξαρτήματα. Συγκεκριμένα, γύρω στις 4 τα ξημερώματα περίπου διακόσιοι κάτοικοι, αγνοώντας τη βροχή, έδιωξαν το καράβι – για δεύτερη φορά. Κάτι αντίστοιχο σημειώνεται και στην Τήνο, αλλά και στην Εύβοια. Παντού το ίδιο χρονικό...

Ο κ. Μαβής μάλιστα δήλωσε: Την τελευταία δεκαετία δημιουργείται ένα χάος, έχουμε ένα ειδικό χωροταξικό για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας που δεν είναι χωροταξικό, είναι απλώς μια νομιμοποίηση των αιτήσεων των επενδυτών. Οπότε, έχουμε ένα χωροταξικό που ήρθε μετά. Καταστρέφουμε τις τελευταίες προστατευόμενες περιοχές, τα παρθένα τοπία, την πανίδα και το κυκλαδίτικο τοπίο.

Ισχύει ότι οι ανεμογεννήτριες έρχονται μεταχειρισμένες από το εξωτερικό;

Κάποιες ναι, κάποιες όχι. Στο τελευταίο περιστατικό της 25ης Μαΐου στο λιμάνι της Άνδρου τα εξαρτήματα και τα ανταλλακτικά ήταν σίγουρα μεταχειρισμένα. Πάντως, η εξάπλωση των χερσαίων αιολικών στην Ευρώπη έχει ουσιαστικά σταματήσει και μας τα φέρνουν εδώ.

Τι έχετε να σχολιάσετε για το επιτυχημένο μοντέλο της Δανίας με τα γιγαντιαία πάρκα από ανεμογεννήτριες;

Το επιτυχημένο μοντέλο της Δανίας ως προς τα ποσοστά ρεύματος που καταφέρνουν να πάρουν από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας προκύπτει από την ιδιαιτερότητα που έχει η χώρα, καθώς η Σκανδιναβία είναι γεμάτη υδροηλεκτρικά. Οπότε, εκεί όταν για παράδειγμα φυσάει πολύ τα ξημερώματα που δεν υπάρχει κατανάλωση, την πετάει στη Σουηδία που έχει πολλά φράγματα και αντλεί νερό από το χαμηλότερο φράγμα στο υψηλότερο, με αποτέλεσμα την άλλη μέρα το πρωί που δεν θα φυσάει να πάρει από το υδροηλεκτρικό που ήδη υπάρχει εκεί την ενέργεια πίσω.

Αυτή είναι η πιο κλασική μέθοδος αποθήκευσης.

Βέβαια, η Δανία μπορεί να έχει γεμίσει ανεμογεννήτριες, αλλά το μέγιστο υψόμετρό της είναι μικρότερο από το μέγιστο υψόμετρο της Τήνου, όχι της Ελλάδας. Δηλαδή σε μέρη όπως η Ολλανδία, η Δανία και το Βέλγιο πας σε έναν κάμπο όπου υπάρχουν οι οδικές δομές, δεν δημιουργεί η χωροθέτηση ανάλογο πρόβλημα.

Πλήρης ισοπέδωση στην Κάρυστο

Οι ανεμογεννήτριες είναι καταστροφικές τόσο για την οικονομία όσο και για την κοινωνία, όταν έρχεται και εφαρμόζει σε πεδία, τα οποία είναι ό,τι πολυτιμότερο έχει η χώρα. Ο κ. Αλέξανδρος Μαβής τονίζει, μάλιστα, στους δήμαρχους που αντιμετωπίζουν το δίλημμα να χωροθετήσουν τις ανεμογεννήτριες σε όλη την Ελλάδα, να κάνουν ένα ταξίδι στην Κάρυστο. Να δουν τι γίνεται εκεί, όπου συντελείται η πλήρης ισοπέδωση, ζήτημα για το οποίο έχει γίνει καταγγελία στην Κομισιόν, και η Κομισιόν με τη σειρά της έχει στείλει ένα καταγγελτικό κείμενο προς την ελληνική διοίκηση, όπου κατακεραύνωνε τις λανθασμένες χωροθετήσεις σε προστατευόμενες περιοχές, το οποίο παρακάμφθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ).

Το ίδιο γίνεται και στην Άνδρο, καθώς έχουμε ήδη χάσει δύο προσφυγές στο ΣτΕ για προστατευόμενες περιοχές του νησιού. Θα χάσουμε ό,τι Ελλάδα έχει μείνει όπως την αντιλαμβανόταν κανείς. Της Ελλάδας ο πλούτος είναι οι ιδιαιτερότητες και η ποικιλομορφία της.

Δίνεται οικονομική ενίσχυση στους δήμους;

Το 1,5% από τον συνολικό τζίρο δίνεται στους δήμους, ο οποίος προκύπτει από το τι πληρώνουν οι ίδιοι οι δημότες πανελληνίως. Άρα, το ελάχιστο οικονομικό όφελος για τις δημοτικές αρχές το πληρώνουμε όλοι. Ένα ελάχιστο ποσοστό επίσης δίνεται και στους κατοίκους που πλήττονται άμεσα από την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών, όταν ξαφνικά χάνουν τη θέα, τη ζωή τους, την ησυχία τους, προσφέροντάς τους μια μείωση στο ρεύμα. Η μερίδα του λέοντος των επιδοτήσεων που πληρώνουμε, και είναι μερικά δισ. τον χρόνο, πάει στη γερμανική βιομηχανία, με μόνο μερικά ψίχουλα να γυρίζουν στους δήμους.

Αποικιοκρατικές καταστάσεις, δυστυχώς.

Αναφερόμενος στα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στην Τήνο, ο κ. Μαβής σχολίασε πως λανθασμένα ο δήμαρχος δήλωσε πως θα πρέπει να εγκατασταθούν οι ανεμογεννήτριες σε ερημωμένα νησιά, καθώς αυτά είναι πολύ σημαντικά για την πανίδα, αναφέροντας πως η όποια χωροθέτηση θα πρέπει να σταθμίζεται πολύ προσεκτικά, εφαρμόζοντας και τη νομική αρχή της προφύλαξης.

Υπάρχουν επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των κατοίκων;
Βέβαια υπάρχουν επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των κατοίκων. Φανταστείτε, όταν δύει ο ήλιος οι ανεμογεννήτριες ρίχνουν τη σκιά τους πάρα πολύ μακριά. Στην Άνδρο, αν θες να αγναντέψεις το βορειοδυτικό πέλαγος, βλέπεις στον ορίζοντα ένα δάσος από κόκκινα φωτάκια από τις ανεμογεννήτριες της Όχης στην Κάρυστο.
Μάλιστα, οι ανεμογεννήτριες παράγουν κάποιους υποήχους, τους οποίους δεν αντιλαμβάνεσαι αλλά λειτουργούν σαν παλμός. Βέβαια, στην Ελλάδα οι απειλές αυτές δεν είναι τόσο σημαντικές όσο αλλού, δεδομένου ότι είναι αρκετά αραιοκατοικημένη.

Η καταστροφή του ορίζοντα όμως, αυτού που μας ορίζει, συνιστά για μένα τεράστιο πλήγμα στην ψυχική μας υγεία.

Πρέπει να καταλάβουμε πως οι βιομηχανικές ανεμογεννήτριες δεν ταιριάζουν στην Ελλάδα. Εδώ στη χώρα θα μπορούσαμε να εγκαταστήσουμε τις ανεμογεννήτριες σε περιοχές που είναι ήδη υποβαθμισμένες περιβαλλοντικά, όχι στα πιο παρθένα μέρη, ή ακόμη καλύτερα να εγκαταστήσουμε πλωτές ανεμογεννήτριες.

Η χώρα μας θέλει μικρά πράγματα και χαρακτηρίζεται από ποικιλομορφία, δεν γίνεται να πράττουμε δηλαδή όπως η Γερμανία, που έχει τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά. Η ομογενοποίηση των τοπίων μας, εκτός από απώλεια της ταυτότητάς μας, συνιστά και απαξίωση του τουριστικού μας προϊόντος, που, όπως λένε, είναι η δική μας βαριά βιομηχανία.

Ρεπορτάζ της Κατερίνας Θανάση

Πηγή : kedenews

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 31/05/2020 στην Παροικιά Πάρου στο πλαίσιο Πανκυκλαδικής κινητοποίησης που έλαβε χώρα, ταυτόχρονα, και στα νησιά της Άνδρου, Νάξου, Τήνου, Αμοργού και Σαντορίνης. Πλήθος κόσμου, εκπρόσωποι τοπικών αρχών, φορέων και συλλόγων, είπαν για μία ακόμη φορά ηχηρό όχι στην τοποθέτηση ανεμογεννητριών στο νησί. Είχαν προηγηθεί η ψήφιση του περιβαλλοντικού νομοσχεδίου που επιταχύνει τις αδειοδοτήσεις των σχετικών έργων και η τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων, στις 7 και 25 Μαΐου αντίστοιχα, που προβλέπουν μεταξύ άλλων και την εγκατάσταση 22 ανεμογεννητριών στην Πάρο. Το νέο νομοσχέδιο ψηφίστηκε μάλιστα με fast track διαδικασίες εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού, χωρίς την απαραίτητη διαβούλευση.

Ο Δήμαρχος Πάρου, Μάρκος Ι. Κωβαίος, δήλωσε σχετικά: « Ο παριανός και κυκλαδίτικος λαός δεν είναι αντίθετος στις ΑΠΕ, αλλά στην εκμετάλλευση και στην ασυδοσία. Τα έργα ΑΠΕ, όταν δεν υλοποιούνται με τη συναίνεση της τοπικής κοινωνίας και εντός ενός πλαισίου βιωσιμότητας, έχουν αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που ευαγγελίζονται. Γι’ αυτό το ζήτημα εξάλλου, έχουμε προτείνει εναλλακτική λύση εδώ και καιρό. Συνεπώς, είναι αναγκαία μία Πανκυκλαδική κινητοποίηση, απέναντι σε κάθε παρέμβαση που δεν έχει βιώσιμη αναπτυξιακή προοπτική. Η προσήλωση στον αγώνα, στις αξίες και στα ιδανικά μας είναι μονόδρομος.»

Γενικότερα, τα αιολικά πάρκα για τα νησιά Πάρο, Νάξο, Τήνο και Άνδρο αδειοδοτήθηκαν για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας το 2010 από την ΡΑΕ. Από την πρώτη στιγμή, ο Δήμος Πάρου αρνήθηκε τον σχεδιασμό, σχηματίζοντας συνασπισμό με τα υπόλοιπα νησιά και προχωρώντας σε σειρά δράσεων. Συστήθηκε Δημοτική Επιτροπή κατά των ανεμογεννητριών υπό την Προεδρία του Δημάρχου Πάρου, Μάρκου Ι. Κωβαίου, επιτροπές αγώνα, ομάδες εργασίας, και καμπάνιες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης προς όλες τις αρμόδιες ελληνικές και ευρωπαϊκές υπηρεσίες.

Παράλληλα, εκδόθηκε ψήφισμα κατά της εγκατάστασης ανεμογεννητριών στην Πάρο, ενώ από κοινού με τους υπόλοιπους κυκλαδίτικους Δήμους, χρησιμοποιήθηκαν όλα τα νόμιμα μέσα απέναντι σε αυτήν την απόφαση. Η εκδίκαση της σχετικής προσφυγής μάλιστα ενώπιον του ΣτΕ ήταν ορισμένη για τις 03.06.2020 αλλά αναβλήθηκε, και αναμένεται νέα δικάσιμος.

Ο 'Επαρχος Πάρου Κώστας Μπιζάς ανέφερε στην ομιλία του : 

Αγαπητοί Συμπατριώτες,
Σας ευχαριστούμε για την σημερινή σας παρουσία!
Συγχαρητήρια στην νεολαία που παίρνει μέρος στην σημερινή διαμαρτυρία και αγωνίζεται έμπρακτα για το μέλλον της!

Καταρχήν πιστεύω ότι καταδικάζουμε όλοι μας τα γεγονότα που συνέβησαν στην Τήνο στις 20.5.20 , την παρουσία Αστυνομικής Δύναμης και τη χρήση βίας για την καταστολή ειρηνικών κινητοποιήσεων των κατοίκων.

Επίσης ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ στους διωκόμενους κατοίκους του νησιού της Τήνου.

ΕΙΝΑΙ πάρα πολύ σημαντικό ότι σε 6 νησιά σήμερα, γίνονται συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας ( ΠΑΡΟΣ, ΝΑΞΟΣ, ΤΗΝΟΣ, ΑΝΔΡΟΣ, ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ και ΑΜΟΡΓΟΣ ).
Θα πρέπει να σταλεί ένα ηχηρό μήνυμα στους επενδυτές, στην πολιτική εξουσία και στην δικαιοσύνη για να σεβαστούν τις ομόφωνες αρνητικές γνωμοδοτήσεις των Συλλογικών φορέων, των Δήμων και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Είμαστε θετικοί στις φιλικές προς το περιβάλλον ΑΠΕ όπως η ηλιακή ενέργεια, η υδροηλεκτρική, η γεωθερμική κ.α.

Οι βιομηχανικές ανεμογεννήτριες στα βουνά μας, δεν είναι ΑΠΕ - είναι ΑΠΑΤΗ - είναι ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ του φυσικού πλούτου της πατρίδας μας.

Η εγκατάσταση αυτών των ανεμογεννητριών θα έχει κερδισμένους τα Γερμανικά εργοστάσια, τους εγχώριους και ξένους επενδυτές (επιδοτούμενα μέσω ΕΣΠΑ έργα ).

Χαμένοι θα είμαστε όλοι οι υπόλοιποι που θα δούμε τα βουνά και τα τοπία μας να μετατρέπονται σε ένα απέραντο νταμάρι, το τουριστικό προϊόν να υποβαθμίζεται και η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος να ακριβαίνει συνεχώς...

Για όλους τους παραπάνω λόγους χρειάζεται συστράτευση όλων των δυνάμεων του τόπου μας στον κοινό αγώνα, να καταθέσουμε προτάσεις δημόσια και γραπτά , να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης , να ασκήσουμε πίεση στα κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, να αγωνιστούμε μέχρι να επικρατήσει η λογική!

Ένα σύντομο ιστορικό :
- Το ειδικό χωροταξικό για τις ΑΠΕ ψηφίστηκε το 2008 – τα αιολικά πάρκα του ομίλου Κοπελούζου ( στα νησιά Πάρο, Νάξο, Τήνο και Άνδρο ) αδειοδοτήθηκαν για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας το 2010 από την ΡΑΕ

– από τους δήμους και το περιφερειακό συμβούλιο ζητήθηκε γνωμοδότηση το 2011 για την έγκριση της ΜΠΕ του παραπάνω έργου ( γνωρίζετε ότι αυτές οι γνωμοδοτήσεις των φορέων το 2011 ήταν αρνητικές )

- όμως τον Δεκέμβριο του 2013 και τον Δεκέμβριο του 2014 εγκρίθηκε από το υπουργείο περιβάλλοντος η ΑΕΠΟ

– κατόπιν οι φορείς ( Περιφέρεια, Δήμοι, Σύλλογοι , πολίτες ) προσέφυγαν στο ΣΤΕ

– το ΣΤΕ έχει πάρει μέχρι σήμερα 10 αναβολές

– το 2017 ο όμιλος Κοπελούζου κατέθεσε τροποποίηση η οποία εγκρίθηκε στις 25 Μαΐου 2020 παρότι όλοι οι θεσμικοί φορείς των νησιών είχαν για άλλη μια φορά γνωμοδοτήσει αρνητικά

- η επόμενη δικάσιμος για το ΣΤΕ ήταν ορισμένη για τις 3.6.20 αλλά αναβλήθηκε.

Θα γνωρίζουμε την ημερομηνία της νέας εκδίκασης στις 3.6.20 Είναι προφανές ότι αφού καθοριστεί η επόμενη δικάσιμος θα πρέπει όσοι μπορούμε σε συνεργασία με τους συλλόγους των Αθηνών να βρισκόμαστε εκείνη την ημέρα στην Αθήνα, έξω από το ΣΤΕ.

Με την παραπάνω τροποποίηση εγκρίθηκαν οι 76 από τις 95 ανεμογεννήτριες ύψους 100μ. ( 2,3 MW η καθεμία ) στα 4 νησιά, για την Πάρο 22 ανεμογεννήτριες, για την Νάξο 16, για την Τήνο 5 και για την Άνδρο 33.

Δεν είναι όμως μόνο αυτές οι ανεμογεννήτριες που οι επενδυτές επιδιώκουν να εγκαταστήσουν στα νησιά μας. Στην Πάρο υπάρχουν ήδη 4 πιο μικρού ύψους από την ΔΕΗ στην περιοχή των Καμαρών.
Αντίστοιχα υπάρχουν ανεμογεννήτριες στην Νάξο, Τήνο και Άνδρο.

Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι υπάρχει μελέτη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την φέρουσα ικανότητα των νησιών που αναφέρει 104 ανεμογεννήτριες στην Πάρο, 227 στην Νάξο, 103 στην Τήνο, 201 στην Άνδρο, 24 στην Αντίπαρο, 55 στην Σύρο, 80 στην Μύκονο,48 στην Σαντορίνη, 67 στην Αμοργό και σε όλα τα νησιά ανάλογα με το μέγεθος τους. Σύμφωνα με την παραπάνω μελέτη δεν μένει κανένα νησί χωρίς αιολικά...

Απλά ξεκίνησαν από εμάς...

Πριν 3 μήνες περίπου ο όμιλος Μυτιληναίου κατέθεσε πρόταση για 5 ανεμογεννήτριες ύψους 150 μ. (3MW η καθεμία) για το νησί της Άνδρου. Στην ΜΠΕ του παραπάνω έργου ανέφεραν ότι θα κατασκευάσουν και έναν μικρό ντόκο για την εκφόρτωση των Α/Γ. Το περιφερειακό συμβούλιο ομόφωνα έδωσε αρνητική γνωμοδότηση.

Όμως η εξέλιξη και αυτού του έργου δεν είναι γνωστή...

Το περιβαλλοντικό νομοσχέδιο που πρόσφατα ψηφίστηκε δυστυχώς επιταχύνει τις αδειοδοτήσεις των σχετικών έργων.

Στις 29.5.20 το Περιφερειακό Συμβούλιο με ομόφωνο ψήφισμα καταδίκασε τα γεγονότα της Τήνου και επανέλαβε για άλλη μια φορά το αίτημα για αναστολή οποιασδήποτε αδειοδότησης και εργασιών αναφορικά με τα Αιολικά Πάρκα, μέχρι να γίνει ένα ειδικό χωροταξικό σχέδιο, προκειμένου να υπάρχει μια δίκαιη, εύλογη και αποδεκτή, μετά από διαβούλευση, χωροθέτησή τους σε εθνικό επίπεδο.

Φίλες και Φίλοι,
Είναι γνωστό ότι τα συμφέροντα είναι ισχυρά και τα λεφτά είναι πολλά!

Όμως θα πρέπει να συνεχίσουμε με ενότητα – αποφασιστικότητα και αγωνιστικότητα να διεκδικούμε την προστασία των νησιών μας .

Κλείνω με το πολύ όμορφο αλλά και εύστοχο σύνθημα του αγώνα:

ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΒΟΥΝΑ ΧΩΡΙΣ ΑΙΟΛΙΚΑ!

Σας ευχαριστώ!
Κώστας Ν. Μπιζάς

 

Σελίδα 1 από 31